Legislatíva

Činnosť Fondu ustanovujú predovšetkým tieto právne predpisy:

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška č 163/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z.

Činnosť Fondu sa ďalej riadi najmä týmito právnymi predpismi:

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej