fond

Fond

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 meno a priezviskozastúpenie
1. Viktor Bandurčin ukrajinská národnostná menšina
2. Dagmar Čerťanská Fond na podporu kultúry národnostných menšín
3. Oľga Dašková ruská národnostná menšina
4. Rastislav Fiľo nemecká národnostná menšina
5. Alojz Kaššák moravská národnostná menšina
6. Jozef Klačka chorvátska národnostná menšina
7.  Ján Konček rómska národnostná menšina
8. Ján Lipinský rusínska národnostná menšina
9. Attila Lovász (predseda) maďarská národnostná menšina
10. Stane Ribič srbská národnostná menšina
11. Peter Salner židovská národnostná menšina
12. Jozef Švolík Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
13. Christinka Tabaková bulharská národnostná menšina
14. Jarmila Zaťková poľská národnostná menšina
15. Hana Zelinová česká národnostná menšina

tajomníčka správnej rady: Nina Rybárová; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 meno a priezviskozastúpenie
1. Zlata Turčanová (predsedníčka) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. Éva Hortai Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
3. Igor Turuk  Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
4. Ladislav Šándor Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
5. Radovan Majerský Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 tajomník dozornej komisie: Blažej Klúcsik; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Odborné rady pre národnostné menšiny a interkultúrny dialóg

Odborné rady pre:

interkultúrny dialóg a porozumenie

Odborná rada interkultúrneho dialógu a porozumenia

Július Barczi
Lucia Molnár Satinská
Ilona Németh
Laco Oravec
Andrej Werner

bulharskú národnostnú menšinu

Odborná rada pre bulharskú národnostnú menšinu

Peter Sekoulitchky
Milko Milkov
Elenka Arnaoudová
Lýdia Šrámková
Christinka Tabaková

českú národnostnú menšinu

Odborná rada pre českú národnostnú menšinu

Hana Zelinová
Hana Husenicová
Jiří Zaťovič
Dagmar Čerťanská
Zuzana Lisoneková

chorvátsku národnostnú menšinu

Odborná rada pre chorvátsku národnostnú menšinu

Jozef Klačka
Hilda Mitterpachová
Mária Dobríková
Dagmar Čerťanská
Anna Medveďová

maďarskú národnostnú menšinu

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť
A) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávancia činnosť, veda a výskum

Katarína  Zsélyiová
Štefan Horňák
Csilla Szabó
Gábor Gálik
Gabriella Jarábik

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť 
B) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť

Gábor Gabriel Csanda
Árpád Sidó
Anna Molnárová
Zsolt Beke
Attila Lovász

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť
C) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie

Dusan Hégli
Róbert Lakatos
Csaba Czibula
Gábor Gyenes
Mátyás Prikler

moravskú národnostnú menšinu

Odborná rada pre moravskú národnostnú menšinu

Anton Buday
Alojz Kaššák
Juraj Adamec
Zuzana Lisoneková
Lýdia Šrámková

nemeckú národnostnú menšinu

Odborná rada pre nemeckú národnostnú menšinu

Patrik Lompart
Heidi Schürgerová
Rastislav Fiľo
Dagmar Čerťanská
Lýdia Šrámková

poľskú národnostnú menšinu

Odborná rada pre poľskú národnostnú menšinu

Jarmila Zaťková
Miriam Zsilleová
Iveta Matejková
Elena Glebová
Lýdia Šrámková

rómsku národnostnú menšinu

Odborná rada pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť
A) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávancia činnosť, veda a výskum

Dušan Váradi
Ladislav Richter
Jana Luptáková
Zita Gazsová
Marta Richterová

Odborná rada pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť
B) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť

Ján Konček
Agnesa Vozárová
Viktor Teru
Agnes Horváthová
Ján Paprčka

Odborná rada pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť
C)  divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie

Erika Bartošová
Marián Balog
Jozef Pišta
Ernest Lakatoš
Milan Nemček

rusínsku národnostnú menšinu

Odborná rada pre rusínsku národnostnú menšinu

Mária Pajzinková
Anna Kuzmiaková
Marián Marko
Ján Lipinský
Anna Plišková

ruskú národnostnú menšinu

Odborná rada pre ruskú národnostnú menšinu

Natália Balanová
Oľga Dašková
Jozef Lettrich
Aneta Marenčíková
Szilvia Szabó

srbskú národnostnú menšinu

Odborná rada pre srbskú národnostnú menšinu

Milenko Stanojevič
Anica Ribič
Stane Ribič
Zuzana Lisoneková
Anna Medveďová

ukrajinskú národnostnú menšinu

Odborná rada pre ukrajinskú národnostnú menšinu

Helena Dohovičová
Viktor Bandurčin
Marta Kákoni
Szilvia Szabó
Ivana Šostaková

židovskú národnostnú menšinu

Odborná rada pre židovskú národnostnú menšinu

Peter Salner
Jaroslav Franek
Tomáš Lang
Martin Korčok
Tomáš Teššer

Fond vykonáva tieto činnosti:

 1. poskytuje finančné prostriedky na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít s cieľom vzniku takýchto aktivít a šírenia a prezentácie výsledkov takýchto aktivít v Slovenskej republike a v zahraničí;
 2. monitoruje podporené projekty;
 3. vedie evidenciu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov, žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov a evidenciu prijímateľov finančných prostriedkov;
 4. spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a inými osobami v záujme vytvárania priaznivých podmienok na vznik, rozvoj, šírenie a prezentáciu kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín;
 5. spolupracuje s partnerskými organizáciami v zahraničí;
 6. kontroluje plnenie zmluvných záväzkov a vymáha pohľadávky vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania fond prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.


Fond ako verejnoprávna inštitúcia

 • dbá o rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti interkultúrneho dialógu a národnostných menšín,
 • podporuje divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie,
 • rozvoj literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti v danej oblasti,
 • zachováva a ochraňuje rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
 • podporuje výchovu a vzdelávanie v oblasti práv národnostných menšín,
 • utvára podmienky pre rozvoj interkultúrneho dialógu a pre lepšie porozumenie medzi občanmi slovenskej
  národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám,
 • podporuje vedecké aktivity v danej oblasti podľa § 1 ods. 1 zákona o fonde.


Pre uvedené oblasti v rámci štruktúry podpornej činnosti poskytuje fond podporu vo forme dotácií a štipendií.