Charakteristika fondu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) je zriadený zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.

Fond je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania fond prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.


Fond ako verejnoprávna inštitúcia

  • dbá o rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti interkultúrneho dialógu a národnostných menšín,
  • podporuje divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie,
  • rozvoj literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti v danej oblasti,
  • zachováva a ochraňuje rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
  • podporuje výchovu a vzdelávanie v oblasti práv národnostných menšín,
  • utvára podmienky pre rozvoj interkultúrneho dialógu a pre lepšie porozumenie medzi občanmi slovenskej
    národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám,
  • podporuje vedecké aktivity v danej oblasti podľa § 1 ods. 1 zákona o fonde.


Pre uvedené oblasti v rámci štruktúry podpornej činnosti poskytuje fond podporu vo forme dotácií a štipendií.

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej