Štruktúra podpory

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu

Program 1 definuje priority v súlade s § 7 ods. 9 písm. a) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 • 1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity,
 • 1.2 neprofesionálne umenie,
 • 1.3 vzdelávacie projekty,
 • 1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.5 podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,
 • 1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.


Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu

Program 1 definuje priority v súlade s § 7 ods. 9 písm. a) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 • 1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity,
 • 1.2 neprofesionálne umenie,
 • 1.3 vzdelávacie projekty,
 • 1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.5 podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,
 • 1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.


Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Zámerom podprogramu je podpora aktivít zameraných na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom aktivít záujmovej umeleckej činnosti v záujme predchádzať a eliminovať pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti a mládež. Podporuje sa rozvoj nových, inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovný charakter a rozvoj kultúry a jazyka príslušníkov národnostných menšín ako aj na podporu budovania vzťahov medzi príslušníkmi národnostnej menšiny.

Podporujú sa vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých prostredníctvom spoznania a osvojovania si tradičných zručností a vedomostí špecifických pre národnostnú kultúru.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) kultúrno-vzdelávacie pobytové tábory - podpora realizácie pobytových táborov v trvaní minimálne 3 noci pre deti a mládež a dospelých, patriacich k národnostnej menšine a do zmiešaných rodín. Cieľom je prehlbovanie identity a osobnostného rozvoja príslušníkov národnostnej menšiny, zdokonaľovanie sa v materinskom jazyku s cieľom hlbšieho spoznania vlastnej národnostnej kultúry;

b) tvorivé dielne a denné tábory - podpora najmä denných tvorivých dielní a táborov, zameraných na rozvoj špecifických manuálnych a umeleckých zručností smerujúcich k zachovaniu a rozvoju kultúry a jazyka národnostných menšín (jazykové, remeselnícke, hudobné, tanečné, umelecké tvorivé dielne a pod.).

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. vstupenky,
 16. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora realizácie neprofesionálnych folklórnych, hudobných, tanečných, divadelných a iných festivalov a prehliadok, podpora realizácie rôznych amatérskych súťaží v umeleckej tvorivosti a podpora literárnych, divadelných a výstavných aktivít v oblasti neprofesionálneho umenia.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) festivaly a prehliadky (folklórne, hudobné, tanečné, spevácke, divadelné) – podpora neprofesionálnych kultúrno-spoločenských prehliadok a festivalov s miestnym, regionálnym, celoslovenským alebo medzinárodným významom, realizácia monotematických a multitematických festivalov, festivalov s medzinárodnou účasťou;

b) súťaže v umeleckej tvorivosti – podpora súťaží v oblasti neprofesionálneho tanečného a divadelného umenia, spevu a hudby, poézie a prózy. Prioritou sú dvojstupňové a viacstupňové postupové súťaže, resp. prehliadky, t. j. od regionálnej, cez krajskú až po celoštátnu, obsiahnuté v jednom projekte. V prípade postupovej súťaže sa neodporúča podať projekt len na jeden nižší stupeň;

c) hudobné a tanečné aktivity – podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti neprofesionálneho hudobného a tanečného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, podpora amatérskych folklórnych súborov, spevokolov, ako aj iných hudobných a tanečných telies, ich prezentácia, hosťovanie a ich materiálno-nástrojové zabezpečenie, vznik novej autorskej tvorby v oblasti hudby a tanca, pričom výsledkom podporeného autorského projektu musí byť predstavenie, ktoré sa uvedie na verejnom vystúpení);

d) literárne aktivity – podpora jednorazových a cyklických literárnych aktivít a podujatí na dosiahnutie účinnejšej prezentácie klasickej a súčasnej národnostnej literárnej tvorby (literárne večery, autorské čítania, literárno-spoločenské podujatia, aktivity na podporu čítania a výchovy k literárnemu umeniu najmä detí a mládeže a pod.), ako aj podpora prezentácie zhudobnenej národnostnej poézie;

e) divadelné aktivity – podpora vystúpení a kultúrno-osvetových aktivít neprofesionálnych divadelných súborov (činoherné, tanečné, pohybové, hudobno-dramatické, bábkové divadlo, pantomíma, alternatívne formy divadla a pod.), ktorých cieľom je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín. Dotáciu je možné použiť aj na prípravu predstavenia (scenár, réžia, naštudovanie hier a pod.), jeho materiálno-technického vybavenia (scéna, kostýmy, technika a pod.) a následné uvedenie premiéry, ako aj na hosťovanie neprofesionálnych divadelných súborov mimo ich sídla (hosťovanie profesionálnych divadiel patrí do podprogramu 3.1.1);

f) výstavné aktivity – podpora činností rozvíjajúcich neprofesionálne výtvarné umenie  (napríklad výstavy, vernisáže, katalógy vystavených diel, bulletiny), prezentácie kultúry a dejín príslušníkov národnostných menšín, osobností a historických udalostí ako aj ochrana a prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva;

g) multižánrové aktivity – podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít (tanečné, divadelné, spevácke, hudobné, literárne a pod.) a podujatí z oblasti neprofesionálneho umenia.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na hosťovanie neprofesionálnych divadelných súborov mimo ich sídla je kópia akceptácie účasti na podujatí alebo dohody o spolupráci medzi žiadateľom a neprofesionálnym divadelným súborom.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora vzdelávania zameraného na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v oblasti národnostnej kultúry – podpora vzdelávania organizátorov kultúrno-osvetových a umeleckých aktivít, organizovanie diskusií, seminárov, workshopov, tanečných domov, vzdelávacích podujatí v oblasti hudby, tanca a divadla, vedomostných súťaží, umeleckých sústredení a pod.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin, učebné materiály a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 17. vstupenky,
 18. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je zabezpečenie orientácie žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl v oblasti práv národnostných menšín a poukázanie na možnosti ich aktívneho uplatnenia v každodennom živote.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) edukačné aktivity zamerané na výchovu detí a mládeže k právam národnostných menšín – podpora organizácie a realizácie edukačných aktivít prostredníctvom interaktívneho, zážitkového učenia, seminárov, prednášok, odborných prezentácii a pod.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt (uviesť konkrétnych prednášajúcich a pod.), prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin, učebné materiály a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. vstupenky,
 16. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je zabezpečenie zvyšovania informovanosti verejnosti o právach a postavení príslušníkov národnostných menšín s cieľom odbúravania predsudkov a stereotypov a poukázanie na aktívne uplatnenie práv príslušníkov národnostných menšín v každodennom živote.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti. 

Podpora je určená najmä na:

a) odborné workshopy, konferencie, prednášky a semináre – podpora organizovania a realizácie odborných workshopov, konferencií, prednášok a seminárov o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín pre odbornú aj laickú verejnosť.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín je originál odborného posudku garanta, ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu a originál potvrdenia od prednášajúcich, že v prípade realizácie budú participovať na projekte. Posudok garanta a potvrdenie od prednášajúcich nesmie byť staršie ako tri mesiace. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (zborník z konferencie a pod.),
 15. vstupenky,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora odbornej vedeckej a expertnej činnosti, vrátane analytickej a edičnej činnosti v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín, zameraná na rozvoj a upevňovanie vedomostí o právach národnostných menšín. Podporuje sa aj vydávanie výchovno-vzdelávacích a informačných materiálov, výskum a odborné vedecké štúdie v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.

Výstupom výskumu je okrem iného aj záverečná výskumná správa v rozsahu najmenej 10 strán popisujúca záverečné zistenia. Pri odborných vedeckých štúdiách je výsledkom predloženie samotnej štúdie v tlačenej alebo elektronickej podobe.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

UPOZORNENIE: Tiráž publikácie musí obsahovať informáciu o náklade a predajnej cene, resp. informáciu, že publikácia je nepredajná.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu,

b) realizáciu vedeckej štúdie.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre výskumníkov a iných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti práv národnostných menšín. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác/projektov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. V prípade projektu zameraného na výskum alebo vedeckú štúdiu je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (textovú a/alebo obrazovú), na ktorého na/dopísanie žiada podporu a predpokladaný harmonogram práce. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu alebo vedeckej štúdie. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2017.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu,

b) realizáciu vedeckej štúdie,

c) edičnú činnosť - vydávanie výchovno-vzdelávacích a informačných materiálov, výstupov výskumu a odborných vedeckých štúdií v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu realizácie výskumu alebo vedeckej štúdie v oblasti práv národnostných menšín musí obsahovať:

-     predpokladaný harmonogram práce,

-     originál odborného posudku garanta, ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Posudok garanta nesmie byť starší ako tri mesiace.

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu edičnej činnosti musí obsahovať:

-     ukážku rukopisu v rozsahu najmenej 10 strán. V prípade, že publikácia vychádza v jazyku národnostnej menšiny predkladá sa aj ukážka rukopisu v rozsahu 2 strán v slovenskom jazyku – voľný preklad (ak vo výzve nie je určené inak). V prípade obrazovej publikácie ukážky v rozsahu 2 ilustrácií alebo fotografií vo formáte 9 x 13 cm a adekvátna časť rukopisu (napr. úvod, záver diela),

-     originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti predkladaného projektu nie staršieho ako tri mesiace (autor odborného posudku môže byť zároveň aj garantom projektu),

-     kópiu platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom, (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že žiadateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje),

-     pri reedíciách je potrebné predložiť recenziu alebo originál odborného posudku, nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu z predchádzajúcej edície.

 

Oprávnené výdavky a) a b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.
Oprávnené výdavky c) edičná činnosť:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií.

Zámerom podprogramu je podpora realizácie výskumných projektov z oblasti kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín a projektov zameraných na uchovávanie významných informácií o národnostných menšinách na území Slovenskej republiky prostredníctvom digitalizácie. 

Výstupom výskumu je okrem iného aj záverečná výskumná správa v rozsahu najmenej 10 strán popisujúca záverečné zistenia a v prípade digitalizácie a tvorby databáz aj CD nosič s digitalizovaným obsahom.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť o štipendium a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre výskumníkov a iných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác/projektov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. V prípade projektu zameraného na výskum je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (textovú a/alebo obrazovú), na ktorého na/dopísanie žiada podporu a predpokladaný harmonogram práce. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2017.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená najmä na:

a) výskum – podpora sociologického, etnografického a historického výskumu národnostnej menšiny, výskum vývoja jej kultúry, umenia a kultúrneho života na území Slovenskej republiky;

b) digitalizáciu – digitalizácia historicky a archívne zaujímavých národnostných knižných publikácií, starších periodík, archiválií, zvukových nahrávok a pod., ako aj na bibliografiu zameranú na získavanie, spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie bibliografických informácií o národnostných menšinách na území Slovenskej republiky.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu výskumu kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín je originál odborného posudku garanta, ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Posudok garanta nesmie byť starší ako tri mesiace.

Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 10. výroba zvukového a multimediálneho nosiča.

 

Zámerom podprogramu je podpora aktivít zameraných na prezentáciu identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín v zahraničí.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) prezentáciu a aktivity neprofesionálnych umeleckých súborov v zahraničí – podpora mobility neprofesionálnych umeleckých súborov;

b) prezentácia výsledkov vedy a kultúry v zahraničí – podpora mobility výskumných pracovníkov v zahraničí;

c) poznávacie pobyty príslušníkov národnostných menšín – podpora poznávacích pobytov v materskej krajine alebo na miestach mimoriadneho významu pre kultúru národnostných menšín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu prezentácie a aktivít neprofesionálnych umeleckých súborov v zahraničí a prezentácie výsledkov vedy a kultúry v zahraničí musí obsahovať kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný úradný preklad do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky a) a b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

 

Oprávnené výdavky c) poznávacie pobyty príslušníkov národnostných menšín:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 5. cestovné náklady,
 6. ubytovanie,
 7. propagačné materiály a publicita,
 8. vstupenky.

 

 

 

 

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!