Štruktúra podpory

Zámerom podprogramu je podpora realizácie neprofesionálnych folklórnych, hudobných, tanečných, divadelných a iných festivalov a prehliadok, podpora realizácie rôznych amatérskych súťaží v umeleckej tvorivosti a podpora literárnych, divadelných a výstavných aktivít v oblasti neprofesionálneho umenia.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) festivaly a prehliadky (folklórne, hudobné, tanečné, spevácke, divadelné) – podpora neprofesionálnych kultúrno-spoločenských prehliadok a festivalov s miestnym, regionálnym, celoslovenským alebo medzinárodným významom, realizácia monotematických a multitematických festivalov, festivalov s medzinárodnou účasťou;

b) súťaže v umeleckej tvorivosti – podpora súťaží v oblasti neprofesionálneho tanečného a divadelného umenia, spevu a hudby, poézie a prózy. Prioritou sú dvojstupňové a viacstupňové postupové súťaže, resp. prehliadky, t. j. od regionálnej, cez krajskú až po celoštátnu, obsiahnuté v jednom projekte. V prípade postupovej súťaže sa neodporúča podať projekt len na jeden nižší stupeň;

c) hudobné a tanečné aktivity – podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti neprofesionálneho hudobného a tanečného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, podpora amatérskych folklórnych súborov, spevokolov, ako aj iných hudobných a tanečných telies, ich prezentácia, hosťovanie a ich materiálno-nástrojové zabezpečenie, vznik novej autorskej tvorby v oblasti hudby a tanca, pričom výsledkom podporeného autorského projektu musí byť predstavenie, ktoré sa uvedie na verejnom vystúpení);

d) literárne aktivity – podpora jednorazových a cyklických literárnych aktivít a podujatí na dosiahnutie účinnejšej prezentácie klasickej a súčasnej národnostnej literárnej tvorby (literárne večery, autorské čítania, literárno-spoločenské podujatia, aktivity na podporu čítania a výchovy k literárnemu umeniu najmä detí a mládeže a pod.), ako aj podpora prezentácie zhudobnenej národnostnej poézie;

e) divadelné aktivity – podpora vystúpení a kultúrno-osvetových aktivít neprofesionálnych divadelných súborov (činoherné, tanečné, pohybové, hudobno-dramatické, bábkové divadlo, pantomíma, alternatívne formy divadla a pod.), ktorých cieľom je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín. Dotáciu je možné použiť aj na prípravu predstavenia (scenár, réžia, naštudovanie hier a pod.), jeho materiálno-technického vybavenia (scéna, kostýmy, technika a pod.) a následné uvedenie premiéry, ako aj na hosťovanie neprofesionálnych divadelných súborov mimo ich sídla (hosťovanie profesionálnych divadiel patrí do podprogramu 3.1.1);

f) výstavné aktivity – podpora činností rozvíjajúcich neprofesionálne výtvarné umenie  (napríklad výstavy, vernisáže, katalógy vystavených diel, bulletiny), prezentácie kultúry a dejín príslušníkov národnostných menšín, osobností a historických udalostí ako aj ochrana a prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva;

g) multižánrové aktivity – podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít (tanečné, divadelné, spevácke, hudobné, literárne a pod.) a podujatí z oblasti neprofesionálneho umenia.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na hosťovanie neprofesionálnych divadelných súborov mimo ich sídla je kópia akceptácie účasti na podujatí alebo dohody o spolupráci medzi žiadateľom a neprofesionálnym divadelným súborom.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej