Štruktúra podpory

Zámerom podprogramu je podpora vzdelávania zameraného na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v oblasti národnostnej kultúry – podpora vzdelávania organizátorov kultúrno-osvetových a umeleckých aktivít, organizovanie diskusií, seminárov, workshopov, tanečných domov, vzdelávacích podujatí v oblasti hudby, tanca a divadla, vedomostných súťaží, umeleckých sústredení a pod.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin, učebné materiály a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 17. vstupenky,
 18. poštovné výdavky.

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej