Štruktúra podpory

Zámerom podprogramu je podpora odbornej vedeckej a expertnej činnosti, vrátane analytickej a edičnej činnosti v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín, zameraná na rozvoj a upevňovanie vedomostí o právach národnostných menšín. Podporuje sa aj vydávanie výchovno-vzdelávacích a informačných materiálov, výskum a odborné vedecké štúdie v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.

Výstupom výskumu je okrem iného aj záverečná výskumná správa v rozsahu najmenej 10 strán popisujúca záverečné zistenia. Pri odborných vedeckých štúdiách je výsledkom predloženie samotnej štúdie v tlačenej alebo elektronickej podobe.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

UPOZORNENIE: Tiráž publikácie musí obsahovať informáciu o náklade a predajnej cene, resp. informáciu, že publikácia je nepredajná.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu,

b) realizáciu vedeckej štúdie.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre výskumníkov a iných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti práv národnostných menšín. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác/projektov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. V prípade projektu zameraného na výskum alebo vedeckú štúdiu je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (textovú a/alebo obrazovú), na ktorého na/dopísanie žiada podporu a predpokladaný harmonogram práce. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu alebo vedeckej štúdie. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2017.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu,

b) realizáciu vedeckej štúdie,

c) edičnú činnosť - vydávanie výchovno-vzdelávacích a informačných materiálov, výstupov výskumu a odborných vedeckých štúdií v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu realizácie výskumu alebo vedeckej štúdie v oblasti práv národnostných menšín musí obsahovať:

-     predpokladaný harmonogram práce,

-     originál odborného posudku garanta, ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Posudok garanta nesmie byť starší ako tri mesiace.

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu edičnej činnosti musí obsahovať:

-     ukážku rukopisu v rozsahu najmenej 10 strán. V prípade, že publikácia vychádza v jazyku národnostnej menšiny predkladá sa aj ukážka rukopisu v rozsahu 2 strán v slovenskom jazyku – voľný preklad (ak vo výzve nie je určené inak). V prípade obrazovej publikácie ukážky v rozsahu 2 ilustrácií alebo fotografií vo formáte 9 x 13 cm a adekvátna časť rukopisu (napr. úvod, záver diela),

-     originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti predkladaného projektu nie staršieho ako tri mesiace (autor odborného posudku môže byť zároveň aj garantom projektu),

-     kópiu platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom, (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že žiadateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje),

-     pri reedíciách je potrebné predložiť recenziu alebo originál odborného posudku, nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu z predchádzajúcej edície.

 

Oprávnené výdavky a) a b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.
Oprávnené výdavky c) edičná činnosť:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií.

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej