Štruktúra podpory

Zámerom podprogramu je podpora aktivít zameraných na prezentáciu identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín v zahraničí.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) prezentáciu a aktivity neprofesionálnych umeleckých súborov v zahraničí – podpora mobility neprofesionálnych umeleckých súborov;

b) prezentácia výsledkov vedy a kultúry v zahraničí – podpora mobility výskumných pracovníkov v zahraničí;

c) poznávacie pobyty príslušníkov národnostných menšín – podpora poznávacích pobytov v materskej krajine alebo na miestach mimoriadneho významu pre kultúru národnostných menšín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu prezentácie a aktivít neprofesionálnych umeleckých súborov v zahraničí a prezentácie výsledkov vedy a kultúry v zahraničí musí obsahovať kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný úradný preklad do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky a) a b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

 

Oprávnené výdavky c) poznávacie pobyty príslušníkov národnostných menšín:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 5. cestovné náklady,
 6. ubytovanie,
 7. propagačné materiály a publicita,
 8. vstupenky.

 

 

 

 

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej