Novinky

Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil už druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre dvanásť národnostných menšín. Termín predkladania žiadostí je do 17. decembra 2018.

Výzva sa týka všetkých programov a podprogramov pre bulharskú, chorvátsku, českú, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu. Rómska národnostná menšina má možnosť sa uchádzať o podporu v programe 2 - podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti.

Aktuálne je zverejnená aj prvá výzva pre rómsku a maďarskú národnostnú menšinu. Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019 obsahuje priority určené Ministerstvom kultúry SR, správnou radou FPKNM a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora miestnej a regionálnej kultúry národnostných menšín, podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla v roku 2020 - národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva. Správna rada FPKNM určila za priority podpory aktivity k výročiu Nežnej revolúcie v roku 1989 a aktivity v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Banská Štiavnica.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry všetkých trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2019 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva č. 2-2019.pdf)Výzva č. 2/2019

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu.  Termín predkladania žiadostí je do 3. decembra 2018.

Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti na voľnočasové aktivity, kultúrno-osvetovú činnosti, vzdelávacie činnosti, vedu,  výskum a neprofesionálne umenie. V prípade maďarskej menšiny ide o všetky programy a podprogramy okrem neprofesionálneho a profesionálneho umenia.

Nasledujúca výzva na predkladanie žiadostí pre všetky ostatné národnostné menšiny bude zverejnená v prvej polovici novembra.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019 obsahuje priority určené Ministerstvo kultúry SR, správnou radou a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora miestnej a regionálnej kultúry národnostných menšín, podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla v roku 2020 - národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva. Správna rada sa uzniesla na podpore aktivít k výročiu Nežnej revolúcie v roku 1989 a aktivít v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Banská Štiavnica. Odborné rady rómskej národnostnej menšiny majú prioritu podporovať projekty zamerané na tému Rómovia pred a po Nežnej revolúcii, česká odborná rada bude podporovať hlavne projekty určené deťom a mládeži, a odborné rady maďarskej národnostnej menšiny podporia aktivity spojené so 100. výročím úmrtia maliara Tivadara Kosztku Csontváryho a tvorbu pôvodnej maďarskej drámy, rozhlasovej hry a dokumentárneho filmu.

Pre žiadateľov o poskytnutie dotácie alebo štipendia fond organizuje v priebehu novembra informačné semináre v Bratislave, Dunajskej Strede, Komárne, Rimavskej Sobote, Prešove a v Košiciach. Záujemcovia o jednotlivé semináre sa majú možnosť zaregistrovať na webovom sídle fondu (www.kultminor.sk).

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry všetkých trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných národnostných menšín. V roku 2019 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva č. 1-2019.pdf)Výzva č. 1/2019

V prípade, ak bola dotácia pripísaná na účet po 1. auguste 2018, môže byť použitá do 31. marca 2019 (termín vyúčtovania je 15. apríla 2019).

V prípade, že prijímateľ má v úmysle realizovať projekt aj v období od 1. januára 2019 do 31. marca 2019, je potrebné o túto zmenu písomne požiadať (ak je projekt realizovaný v roku 2018, termín vyúčtovania je 31. január 2019).

Fond si vyhradzuje právo nezaoberať sa písomnými žiadosťami o zmenu termínu realizácie projektu, ktoré budú doručené kancelárii fondu po 10. decembri 2018.

Archív noviniek