Novinky

Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil piatu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú, židovskú národnostnú menšinu a iné neautochtónne menšiny. Termín predkladania žiadostí je do 18. februára 2019.

Predmetom výzvy je program 4 – podpora zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti  a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny.

Aktuálne je možné podávať žiadosti aj v rámci štvrtej výzvy, ktorá je určená pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu, podprogram 3 profesionálne umenie – podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia. Termín podávania žiadostí je do 31. januára 2019. Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019 obsahuje priority určené Ministerstvom kultúry SR, správnou radou FPKNM a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora miestnej a regionálnej kultúry národnostných menšín, podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla v roku 2020 - národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva. Správna rada FPKNM určila za priority podpory aktivity k výročiu Nežnej revolúcie v roku 1989 a aktivity v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Banská Štiavnica.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry všetkých trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2019 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva č. 5.pdf)Výzva č. 5/2019

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre maďarskú a rómsku menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 31. januára 2019.

Výzva sa týka programu 3 profesionálne umenie – podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019 obsahuje priority určené Ministerstvom kultúry SR, správnou radou FPKNM a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora miestnej a regionálnej kultúry národnostných menšín, podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla v roku 2020 - národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva. Správna rada FPKNM určila za priority podpory aktivity k výročiu Nežnej revolúcie v roku 1989 a aktivity v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Banská Štiavnica.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry všetkých trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2019 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva č. 4.pdf)Výzva č. 4/2019

Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín podľa § 7 ods. 8 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde“) vyhlasuje

VÝZVU

na registráciu organizácií bulharskej národnostnej menšiny preukázateľne pôsobiace v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) zákona o fonde najmenej tri roky za účelom voľby členov odbornej rady kultúry bulharskej národnostnej menšiny menovaných podľa § 7 ods. 7 zákona o fonde, ktorých funkcia zanikla pred uplynutím funkčného obdobia.

Podmienky registrácie

Podmienky registrácie upravuje § 7 ods. 8 zákona o fonde, podľa ktorého za organizáciu príslušnej národnostnej menšiny sa považuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá preukázateľne pôsobí v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) najmenej tri roky a ktorá sa prihlási na výzvu riaditeľa a v prihláške uvedie:

  1. v ktorej z prioritných oblastí uvedených v § 7 ods. 9 zákona o fonde vykonáva svoju činnosť,
  2. ku ktorej národnostnej menšine patrí,
  3. že potvrdzuje svoj záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.

Registrácia sa vykonáva prostredníctvom registračnej listiny, ktorej vzor je uvedený v prílohe tejto výzvy. Na účely registrácie sa vyžaduje aj fotokópia stanov organizácie. Vyplnenú a podpísanú registračnú listinu spolu so stanovami organizácie je potrebne doručiť v listinnej podobe do 14. 01. 2019 na adresu: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava.

Na registračné listiny, ktoré budú doručené na uvedenú adresu po termíne stanovenom v tejto výzve, sa nebude prihliadať.

Postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií príslušnej národnostnej menšiny, postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odbornej rady a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií na voľbu a menovanie kandidátov za členov odbornej rady podrobnejšie upravuje vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 163/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave 21. decembra 2018   

                                         

Norbert Molnár v. r. 

riaditeľ

Fondu na podporu kultúry

 národnostných menšín

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Registračná listina.pdf)Registračná listina

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre maďarskú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 7. januára 2019.

Výzva sa týka podprogramu 1.2 neprofesionálne umenie. Podpora je určená najmä na festivaly a prehliadky (folklórne, hudobné, tanečné, spevácke, divadelné), súťaže v umeleckej tvorivosti, hudobné, tanečné, divadelné, výstavné, multižánrové aktivity a prezentáciu literárnych aktivít.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019 obsahuje priority určené Ministerstvom kultúry SR, správnou radou FPKNM a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora miestnej a regionálnej kultúry národnostných menšín, podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla v roku 2020 - národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva. Správna rada FPKNM určila za priority podpory aktivity k výročiu Nežnej revolúcie v roku 1989 a aktivity v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Banská Štiavnica.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry všetkých trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2019 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva č. 3.pdf)Výzva č. 3/2019

Archív noviniek

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!