Novinky

Kancelária Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zdôrazňuje, že v prípade Programu 1, Programu 2 a Programu 3 Štruktúry podpornej činnosti fondu môžu byť projekty zamerané len na jednu národnostnú menšinu, v opačnom prípade by sa projekty mali zaradiť do Programu 4. 

Zámerom Programu 4 je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných minimálne na dve národnostné menšiny, ktoré sa svojím významom podieľajú na realizácii kultúrnej politiky Slovenskej republiky v oblasti kultúry národnostných menšín.

Výzva k Programu 4 bude zverejnená dňa 9.2. 2018, podľa harmonogramu výziev na rok 2018.

Dňa 5. 2. 2018 vstúpilo do platnosti metodické usmernenie Správnej rady FPKNM pre multikultúrne a interetnické projekty: 

METODICKÉ USMERNENIE č. 2/2018

Podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu projektov zameraných
na dve a viac národnostných menšín na základe výziev uverejnených v prvom štvrťroku 2018

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zdôrazňuje, že podpora multikultúrnych a interetnických projektov je zámerom a obsahom Programu 4 Štruktúry podpornej činnosti fondu.

V rámci Programu 1, Programu 2 a Programu 3 Štruktúry podpornej činnosti fondu môžu uchádzači podávať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu tých projektov, ktoré sú zamerané na jednu národnostnú menšinu. Ak je projekt zameraný na dve a viac národnostných menšín, uchádzač má podať žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na takýto projekt v rámci Programu 4.

S prihliadnutím na spoločenské poslanie fondu, ktorým je účinná podpora zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, podpora výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám, ako aj podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia, a s cieľom zabezpečiť všetkým uchádzačom rovnaký prístup k možnosti požiadať o poskytnutie finančných prostriedkov, správna rada rozhodla, že žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov doručené fondu na základe výziev uverejnených v prvom štvrťroku 2018, ktoré:

  • sa týkajú projektov zameraných na viac ako jednu národnostnú menšinu, avšak boli podané v rámci niektorého z Programov 1, 2 a 3, a zároveň
  • spĺňajú všetky ostatné požiadavky ustanovené zákonom a internými predpismi fondu na ich postúpenie odbornej rade,

kancelária fondu zaradí do Programu 4 a postúpi na rozhodnutie odbornej rade interkultúrneho dialógu a porozumenia. O tomto postupe kancelária fondu uchádzača informuje.

Správna rada zdôrazňuje, že vyššie uvedený postup sa bude uplatňovať iba pri výzvach uverejnených počas prvého štvrťroku 2018. Ak na základe výziev uverejnených po uplynutí prvého štvrťroka 2018 uchádzač podá žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt, ktorý je zameraný na viac ako jednu národnostnú menšinu, v rámci iného Programu ako je Program 4, kancelária ho na tento nedostatok upozorní a vyzve ho na opravu žiadosti v zmysle § 17 ods. 8 a 9 zákona o fonde.