Novinky

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) 4. mája 2018 prerokovala medializované informácie v súvislosti s rozhodnutiami odborných rád FPKNM.


 

Po oboznámení sa s rozhodnutiami niektorých odborných rád Správna rada dospela k záveru, že pri národnostných menšinách s nižším počtom príslušníkov (spomínaných v medializovaných informáciách) nie je dôvod, aby boli projekty znovu prehodnocované.

Zástupca rómskej národnostnej menšiny Ján Konček, ktorý je členom Správnej rady Fondu a predsedom rómskej koordinačnej rady, navrhol pozastavenie rozhodovacieho procesu o projektoch hodnotených odbornými radami rómskej národnostnej menšiny. Zároveň iniciuje stretnutie koordinačnej rady a relevantných zástupcov rómskej národnostnej menšiny, aby čo najskôr navrhli riešenie k vzniknutej situácii v záujme transparentnosti a celkovej vyváženosti pri posudzovaní projektov a aby predišli sporným situáciám.


V tejto súvislosti Správna rada FPKNM navrhuje zvážiť možnosť rekonštrukcie odborných rad pre rómsku národnostnú menšinu, aby bolo možné znovu prehodnotiť žiadosti. Pred rozhodnutím odporúča riaditeľovi fondu vyžiadať si stanovisko dozornej komisie FPKNM.

Archív noviniek