Novinky

8. mája 2018, zasadala v Bratislave mimoriadna koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Na zasadnutí sa zúčastnili aj členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu a niektorí zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí v otvorenom liste zniesli kritiku voči niektorým rozhodnutiam odborných rád.

Vzhľadom k medializovaným podozreniam zo sporného posudzovania žiadostí rómskej národnostnej menšiny fond uskutočnil kroky smerujúce k vyriešeniu vzniknutej situácie.

Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, Norbert Molnár, na podnet správnej rady fondu inicioval zasadnutie koordinačnej rady, kde bol daný priestor všetkým zúčastneným vyjadriť svoje postoje k danej problematike, nájsť spoločné riešenie a navrhnúť jasné ciele, ktoré chcú v rozvoji rómskej kultúry dosiahnuť. Predseda koordinačnej rady rómskej národnostnej menšiny, Ján Konček, na zasadnutí oznámil odstúpenie z funkcie predsedu koordinačnej rady a člena správnej rady fondu. Zároveň z funkcií odstúpili všetci šiesti členovia odborných rád, menovaní riaditeľom fondu, čím dochádza k rekonštrukcii odborných rád. Viacerí členovia odborných rád avizovali, že sa vzdajú svojich projektov. Koordinačná rada odporučila riaditeľovi fondu pozastavenie všetkých rozhodnutí pri projektoch rómskej národnostnej menšiny a opätovné posúdenie žiadostí odbornými radami.

V súvislosti s hodnotením odborných rád bolo fondu doručených niekoľko podnetov, týkajúcich sa sporného prerozdelenia finančných prostriedkov. K dnešnému dňu fond neuzatvoril ani jednu zmluvu, z verejných finančných prostriedkov nebol vyplatený ani cent. „Keď pri preverovaní zistíme ozajstné porušenie zákonne stanovených pravidiel, sme pripravení niektorým projektom pozastaviť dotácie, môžeme tak však urobiť len v rozmedzí zákonných možností,“ dodáva riaditeľ fondu.

Fond zdôrazňuje, že považuje za transparentné a správne zverejňovanie bodových hodnotení jednotlivých členov odbornej rady, a tým umožňuje verejnú kontrolu hodnotenia odborných rád.

Napriek vzniknutej situácii pokračuje kancelária fondu vo svojej činnosti. Záujmom fondu je postupovať nielen v súlade so zákonmi a internými predpismi, ale tiež s pravidlami etiky a nekorupčného správania, tak ako na to apelujú signatári otvoreného listu zástupcov a podporovateľov mimovládnych organizácií pracujúcich v oblasti kultúry rómskej národnostnej menšiny zo dňa 5. mája 2018. Účastníci zasadnutia sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri príprave kritérií posudzovania žiadostí rómskej národnostnej menšiny v ďalších výzvach, ako aj podkladov potrebných k legislatívnym zmenám tak, aby boli podmienky podpornej činnosti transparentné a mechanizmy na jej kontrolu funkčné s dôrazom na kvalitu projektov a hospodárne a efektívne využitie finančných prostriedkov. Zákon umožňuje každej národnostnej menšine rozhodovať o vlastných prioritách v oblasti kultúry na samosprávnom princípe.

Archív noviniek