Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu.  Termín predkladania žiadostí je do 3. decembra 2018.

Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti na voľnočasové aktivity, kultúrno-osvetovú činnosti, vzdelávacie činnosti, vedu,  výskum a neprofesionálne umenie. V prípade maďarskej menšiny ide o všetky programy a podprogramy okrem neprofesionálneho a profesionálneho umenia.

Nasledujúca výzva na predkladanie žiadostí pre všetky ostatné národnostné menšiny bude zverejnená v prvej polovici novembra.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019 obsahuje priority určené Ministerstvo kultúry SR, správnou radou a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora miestnej a regionálnej kultúry národnostných menšín, podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla v roku 2020 - národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva. Správna rada sa uzniesla na podpore aktivít k výročiu Nežnej revolúcie v roku 1989 a aktivít v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Banská Štiavnica. Odborné rady rómskej národnostnej menšiny majú prioritu podporovať projekty zamerané na tému Rómovia pred a po Nežnej revolúcii, česká odborná rada bude podporovať hlavne projekty určené deťom a mládeži, a odborné rady maďarskej národnostnej menšiny podporia aktivity spojené so 100. výročím úmrtia maliara Tivadara Kosztku Csontváryho a tvorbu pôvodnej maďarskej drámy, rozhlasovej hry a dokumentárneho filmu.

Pre žiadateľov o poskytnutie dotácie alebo štipendia fond organizuje v priebehu novembra informačné semináre v Bratislave, Dunajskej Strede, Komárne, Rimavskej Sobote, Prešove a v Košiciach. Záujemcovia o jednotlivé semináre sa majú možnosť zaregistrovať na webovom sídle fondu (www.kultminor.sk).

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry všetkých trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných národnostných menšín. V roku 2019 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva č. 1-2019.pdf)Výzva č. 1/2019

Archív noviniek