Novinky

Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín podľa § 7 ods. 8 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o fonde“) vyhlasuje

VÝZVU

na registráciu organizácií bulharskej národnostnej menšiny preukázateľne pôsobiace v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) zákona o fonde najmenej tri roky za účelom voľby členov odbornej rady kultúry bulharskej národnostnej menšiny menovaných podľa § 7 ods. 7 zákona o fonde, ktorých funkcia zanikla pred uplynutím funkčného obdobia.

Podmienky registrácie

Podmienky registrácie upravuje § 7 ods. 8 zákona o fonde, podľa ktorého za organizáciu príslušnej národnostnej menšiny sa považuje právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá preukázateľne pôsobí v oblastiach podľa § 1 ods. 1 písm. a) a b) najmenej tri roky a ktorá sa prihlási na výzvu riaditeľa a v prihláške uvedie:

  1. v ktorej z prioritných oblastí uvedených v § 7 ods. 9 zákona o fonde vykonáva svoju činnosť,
  2. ku ktorej národnostnej menšine patrí,
  3. že potvrdzuje svoj záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád.

Registrácia sa vykonáva prostredníctvom registračnej listiny, ktorej vzor je uvedený v prílohe tejto výzvy. Na účely registrácie sa vyžaduje aj fotokópia stanov organizácie. Vyplnenú a podpísanú registračnú listinu spolu so stanovami organizácie je potrebne doručiť v listinnej podobe do 14. 01. 2019 na adresu: Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava.

Na registračné listiny, ktoré budú doručené na uvedenú adresu po termíne stanovenom v tejto výzve, sa nebude prihliadať.

Postup a organizáciu zvolania zhromaždenia organizácií príslušnej národnostnej menšiny, postupy pri organizácii volieb kandidátov na členov odbornej rady a podrobnosti o predkladaní návrhov organizácií na voľbu a menovanie kandidátov za členov odbornej rady podrobnejšie upravuje vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 163/2017 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave 21. decembra 2018   

                                         

Norbert Molnár v. r. 

riaditeľ

Fondu na podporu kultúry

 národnostných menšín

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Registračná listina.pdf)Registračná listina

Archív noviniek

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej