prijímateľ

1. Spôsob hodnotenia žiadostí

Odborná rada určená k príslušnej výzve hodnotí úplné žiadosti v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 základných kategórií. Pridelené body hodnotiteľov sa spočítavajú a spriemerujú, pričom na odporúčanie o poskytnutí finančných prostriedkov z fondu musí žiadosť v hodnotení získať od všetkých hodnotiteľov spolu viac ako 40 % z maximálneho možného počtu bodov (v prípade žiadosti zameranej na edičnú činnosť periodickej alebo neperiodickej tlače viac ako 50 % z maximálneho možného počtu bodov).

 

2. Oznámenie výsledkov hodnotenia

Na základe hodnotenia odbornej rady rozhodne riaditeľ o poskytnutí dotácie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti (termín určený fondom vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí). Fond toto rozhodnutie zverejní na svojom webovom sídle v časti Rozhodnutia riaditeľa. Žiadatelia budú o rozhodnutí riaditeľa informovaní elektronicky. Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

 

3. Potvrdenia

Žiadateľom, ktorých projekty boli podporené, kancelária zašle prostredníctvom e-mailu spolu s oznámením aj výzvu na úpravu rozpočtu a výstupov, a predloženie potvrdení potrebných k uzatvoreniu zmluvy. Na účely poskytnutia finančných prostriedkov je žiadateľ povinný pred podpisom zmluvy doručiť do fondu ďalšie potvrdenia. Potvrdenia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu ich doručenia kancelárii fondu, sa predkladajú ako originál alebo osvedčená kópia (okrem dokladu o pridelení IČO).

 

Povinné potvrdenia k zmluve:

Ak ste fyzická osoba – jednotlivec

1. Potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

2. Potvrdenie o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie. Akceptujeme len potvrdenie vydané Centrálnym registrom exekúcií.


3. Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.


4. Potvrdenie zdravotných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION) o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie.


5. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky.


6. Výpis z registra partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa kritéria na zápis do registra partnerov verejného sektora je potrebné zaslať čestné vyhlásenie, ktoré nájdete na webovom sídle fondu v časti dokumenty/vzory a tlačivá.


7. Rozpočet primerane aktualizovaný podľa výšky sumy rozhodnutím riaditeľa poskytnutých finančných prostriedkov. Aktualizáciu rozpočtu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Aktualizovaný rozpočet je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.


8. Počet a/alebo rozsah výstupov primerane aktualizovaných podľa k výšky sumy rozhodnutím riaditeľa poskytnutých finančných prostriedkov. Aktualizáciu počtu a/alebo rozsahu výstupov projektu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Počet a/alebo rozsah výstupov je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.

Ak ste fyzická osoba – živnostník

1. Potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

2. Potvrdenie o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie. Akceptujeme len potvrdenie vydané Centrálnym registrom exekúcií.

3. Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

4. Potvrdenie zdravotných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION) o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie.


5. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.


6. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky.


7. Kópia dokladu o pridelení IČO.


8. Výpis z registra partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa kritéria na zápis do registra partnerov verejného sektora je potrebné zaslať čestné vyhlásenie, ktoré nájdete na webovom sídle fondu v časti dokumenty/vzory a tlačivá.


9. Rozpočet primerane aktualizovaný podľa výšky sumy rozhodnutím riaditeľa poskytnutých finančných prostriedkov. Aktualizáciu rozpočtu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Aktualizovaný rozpočet je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.


10. Počet a/alebo rozsah výstupov primerane aktualizovaných podľa výšky sumy rozhodnutím riaditeľa poskytnutých finančných prostriedkov. Aktualizáciu počtu a/alebo rozsahu výstupov projektu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Počet a/alebo rozsah výstupov je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.

Ak ste právnická osoba

1. Potvrdenie príslušného súdu o tom, že žiadateľ nie je v konkurze, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

2. Potvrdenie o tom, že proti žiadateľovi nie je vedené exekučné konanie. Akceptujeme len potvrdenie vydané Centrálnym registrom exekúcií.

3. Potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.

4. Potvrdenie zdravotných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a UNION) o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie.


5. Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce o tom, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania.


6. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky.


7. Kópia dokladu o pridelení IČO.


8. Výpis z registra partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora. V prípade, ak žiadateľ nespĺňa kritéria na zápis do registra partnerov verejného sektora je potrebné zaslať čestné vyhlásenie, ktoré nájdete na webovom sídle fondu v časti dokumenty/vzory a tlačivá.


9. Rozpočet primerane aktualizovaný podľa výšky sumy rozhodnutím riaditeľa poskytnutých finančných prostriedkov. Aktualizáciu rozpočtu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Aktualizovaný rozpočet je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.


10. Počet a/alebo rozsah výstupov primerane aktualizovaných podľa k výšky sumy rozhodnutím riaditeľa poskytnutých finančných prostriedkov. Aktualizáciu počtu a/alebo rozsahu výstupov projektu vykoná žiadateľ prostredníctvom registračného systému fondu. Počet a/alebo rozsah výstupov je podkladom pre vyhotovenie návrhu zmluvy.

 

4. Zmluva

Po schválení aktualizácie rozpočtu a výstupov bude žiadateľom cez registračný systém zaslaný návrh zmluvy vo forme PDF, ktorý žiadateľ vytlačí, podpíše a v 2 exemplároch doručí fondu aj s potvrdeniami k zmluve, ak ešte tak neučinil. V prípade, že sú všetky povinné potvrdenia doručené, riaditeľ fondu podpíše zmluvu, následne sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv a fond poukáže na účet žiadateľa pridelenú sumu v súlade so zmluvou.