Štruktúra podpory

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu

Program 1 definuje priority v súlade s § 7 ods. 9 písm. a) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

  • 1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity,
  • 1.2 neprofesionálne umenie,
  • 1.3 vzdelávacie projekty,
  • 1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,
  • 1.5 podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín,
  • 1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín,
  • 1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,
  • 1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.


Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.