Štruktúra podpory

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu

Program 1 definuje priority v súlade s § 7 ods. 9 písm. a) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 • 1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity,
 • 1.2 neprofesionálne umenie,
 • 1.3 vzdelávacie projekty,
 • 1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.5 podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,
 • 1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.


Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu

Program 1 definuje priority v súlade s § 7 ods. 9 písm. a) zákona o fonde. V rámci tohto podprogramu sa podporuje:

 • 1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity,
 • 1.2 neprofesionálne umenie,
 • 1.3 vzdelávacie projekty,
 • 1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.5 podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín,
 • 1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,
 • 1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.


Minimálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt v rámci Programu 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu je 500 eur a maximálna výška žiadanej sumy a podpory na jeden projekt  je 66 000 eur.

Žiadateľ o dotáciu je povinný v žiadosti uviesť, primerane okomentovať a štruktúrovane rozpísať predpokladané výnosy z celého projektu, vrátane sprievodných aktivít. Ak žiadateľovi nevzniknú žiadne výnosy, je povinný túto skutočnosť vysvetliť a zdôvodniť v komentári k rozpočtu. Neuvedenie výnosov bez zdôvodnenia ich absencie v komentári k rozpočtu je dôvodom na formálne vyradenie žiadosti.

Zámerom podprogramu je podpora aktivít zameraných na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom aktivít záujmovej umeleckej činnosti v záujme predchádzať a eliminovať pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti a mládež. Podporuje sa rozvoj nových, inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovný charakter a rozvoj kultúry a jazyka príslušníkov národnostných menšín ako aj na podporu budovania vzťahov medzi príslušníkmi národnostnej menšiny.

Podporujú sa vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých prostredníctvom spoznania a osvojovania si tradičných zručností a vedomostí špecifických pre národnostnú kultúru.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) kultúrno-vzdelávacie pobytové tábory - podpora realizácie pobytových táborov v trvaní minimálne 3 noci pre deti a mládež a dospelých, patriacich k národnostnej menšine a do zmiešaných rodín. Cieľom je prehlbovanie identity a osobnostného rozvoja príslušníkov národnostnej menšiny, zdokonaľovanie sa v materinskom jazyku s cieľom hlbšieho spoznania vlastnej národnostnej kultúry;

b) tvorivé dielne a denné tábory - podpora najmä denných tvorivých dielní a táborov, zameraných na rozvoj špecifických manuálnych a umeleckých zručností smerujúcich k zachovaniu a rozvoju kultúry a jazyka národnostných menšín (jazykové, remeselnícke, hudobné, tanečné, umelecké tvorivé dielne a pod.).

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. vstupenky,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora realizácie neprofesionálnych folklórnych, hudobných, tanečných, divadelných a iných festivalov a prehliadok, podpora realizácie rôznych amatérskych súťaží v umeleckej tvorivosti a podpora literárnych, divadelných a výstavných aktivít v oblasti neprofesionálneho umenia.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) festivaly a prehliadky (folklórne, hudobné, tanečné, spevácke, divadelné) – podpora neprofesionálnych kultúrno-spoločenských prehliadok a festivalov s miestnym, regionálnym, celoslovenským alebo medzinárodným významom, realizácia monotematických a multitematických festivalov, festivalov s medzinárodnou účasťou;

b) súťaže v umeleckej tvorivosti – podpora súťaží v oblasti neprofesionálneho tanečného a divadelného umenia, spevu a hudby, poézie a prózy. Prioritou sú dvojstupňové a viacstupňové postupové súťaže, resp. prehliadky, t. j. od regionálnej, cez krajskú až po celoštátnu, medzinárodné súťaže (organizované na území Slovenskej republiky), obsiahnuté v jednom projekte. V prípade postupovej súťaže sa neodporúča podať projekt len na jeden nižší stupeň;

c) hudobné a tanečné aktivity – podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti neprofesionálneho hudobného a tanečného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, podpora amatérskych folklórnych súborov, spevokolov, ako aj iných hudobných a tanečných telies, ich prezentácia, hosťovanie a ich materiálno-nástrojové zabezpečenie, vznik novej autorskej tvorby v oblasti hudby a tanca, pričom výsledkom podporeného autorského projektu musí byť predstavenie, ktoré sa uvedie na verejnom vystúpení);

d) literárne aktivity – podpora jednorazových a cyklických literárnych aktivít a podujatí na dosiahnutie účinnejšej prezentácie klasickej a súčasnej národnostnej literárnej tvorby (literárne večery, autorské čítania, literárno-spoločenské podujatia, aktivity na podporu čítania a výchovy k literárnemu umeniu najmä detí a mládeže a pod.), ako aj podpora prezentácie zhudobnenej národnostnej poézie;

e) divadelné aktivity – podpora vystúpení a kultúrno-osvetových aktivít neprofesionálnych divadelných súborov (činoherné, tanečné, pohybové, hudobno-dramatické, bábkové divadlo, pantomíma, alternatívne formy divadla a pod.), ktorých cieľom je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín. Dotáciu je možné použiť aj na prípravu predstavenia (scenár, réžia, naštudovanie hier a pod.), jeho materiálno-technického vybavenia (scéna, kostýmy, technika a pod.) a následné uvedenie premiéry, ako aj na hosťovanie neprofesionálnych divadelných súborov mimo ich sídla (hosťovanie profesionálnych divadiel patrí do podprogramu 3.1.1);

f) výstavné aktivity – podpora činností rozvíjajúcich neprofesionálne výtvarné umenie  (napríklad výstavy, vernisáže, katalógy vystavených diel, bulletiny), prezentácie kultúry a dejín príslušníkov národnostných menšín, osobností a historických udalostí ako aj ochrana a prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva;

g) multižánrové aktivity – podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít (tanečné, divadelné, spevácke, hudobné, literárne a pod.) a podujatí z oblasti neprofesionálneho umenia.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na hosťovanie neprofesionálnych divadelných súborov mimo ich sídla je kópia akceptácie účasti na podujatí alebo dohody o spolupráci medzi žiadateľom a neprofesionálnym divadelným súborom.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora vzdelávania zameraného na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v oblasti národnostnej kultúry – podpora vzdelávania organizátorov kultúrno-osvetových a umeleckých aktivít, organizovanie diskusií, seminárov, workshopov, tanečných domov, vzdelávacích podujatí v oblasti hudby, tanca a divadla, vedomostných súťaží, umeleckých sústredení a pod.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin, učebné materiály a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. výdavky na obstaranie kostýmov, krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 17. vstupenky,
 18. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je zabezpečenie orientácie žiakov základných škôl a študentov stredných a vysokých škôl v oblasti práv národnostných menšín a poukázanie na možnosti ich aktívneho uplatnenia v každodennom živote.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Podpora je určená najmä na:

a) edukačné aktivity zamerané na výchovu detí a mládeže k právam národnostných menšín – podpora organizácie a realizácie edukačných aktivít prostredníctvom interaktívneho, zážitkového učenia, seminárov, prednášok, odborných prezentácii a pod.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt (uviesť konkrétnych prednášajúcich a pod.), prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin, učebné materiály a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. vstupenky,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je zabezpečenie zvyšovania informovanosti verejnosti o právach a postavení príslušníkov národnostných menšín s cieľom odbúravania predsudkov a stereotypov a poukázanie na aktívne uplatnenie práv príslušníkov národnostných menšín v každodennom živote.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti. 

Podpora je určená najmä na:

a) odborné workshopy, konferencie, prednášky a semináre – podpora organizovania a realizácie odborných workshopov, konferencií, prednášok a seminárov o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín pre odbornú aj laickú verejnosť.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín je originál odborného posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu a originál potvrdenia od prednášajúcich, že v prípade realizácie budú participovať na projekte. Posudok garanta a potvrdenie od prednášajúcich nesmie byť staršie ako tri mesiace. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (zborník z konferencie a pod.),
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. poštovné výdavky.

Zámerom podprogramu je podpora odbornej vedeckej a expertnej činnosti, vrátane analytickej a edičnej činnosti v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín, zameraná na rozvoj a upevňovanie vedomostí o právach národnostných menšín. Podporuje sa aj vydávanie výchovno-vzdelávacích a informačných materiálov, výskum a odborné vedecké štúdie v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.

Výstupom výskumu je okrem iného aj záverečná výskumná správa v rozsahu najmenej 10 strán popisujúca záverečné zistenia. Pri odborných vedeckých štúdiách je výsledkom predloženie samotnej štúdie v tlačenej alebo elektronickej podobe.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

UPOZORNENIE: Tiráž publikácie musí obsahovať informáciu o náklade a predajnej cene, resp. informáciu, že publikácia je nepredajná.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu,

b) realizáciu vedeckej štúdie.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre výskumníkov a iných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti práv národnostných menšín. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác/projektov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. V prípade projektu zameraného na výskum alebo vedeckú štúdiu je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej aj papierovej podobe ukážku z práce (textovú a/alebo obrazovú), na ktorého na/dopísanie žiada podporu a predpokladaný harmonogram práce. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu alebo vedeckej štúdie. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu a/alebo vydanie – realizácia výskumu a/alebo vydávanie výstupov výskumu v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín,

b) realizáciu vedeckej štúdie a/alebo vydanie výstupov odbornej vedeckej štúdie v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu realizácie výskumu alebo vedeckej štúdie v oblasti práv národnostných menšín musí obsahovať:

-     predpokladaný harmonogram práce,

-     originál odborného posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Posudok garanta nesmie byť starší ako tri mesiace.

Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu určenej výlučne na podporu edičnej činnosti resp. vydania výstupov výskumu a odbornej vedeckej štúdie v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín je:

-       ukážka rukopisu v rozsahu najmenej 10 strán. V prípade, že publikácia vychádza v jazyku národnostnej menšiny predkladá sa aj ukážka rukopisu v rozsahu 2 strán v slovenskom jazyku – voľný preklad (ak vo výzve nie je určené inak). V prípade obrazovej publikácie ukážky v rozsahu 2 ilustrácií alebo fotografií a adekvátna časť rukopisu (napr. úvod, záver diela),

-       originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti predkladaného projektu (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu) nie staršieho ako tri mesiace (autor odborného posudku môže byť zároveň aj garantom projektu),

-       kópia platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom, (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že žiadateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje),

-       pri reedíciách je potrebné predložiť recenziu alebo originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti predkladaného projektu (tento odborník nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu z predchádzajúcej edície.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 10. náklady na prepravu techniky,
 11. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií.

Zámerom podprogramu je podpora realizácie výskumných projektov z oblasti kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín a projektov zameraných na uchovávanie významných informácií o národnostných menšinách na území Slovenskej republiky prostredníctvom digitalizácie. 

Výstupom výskumu je okrem iného aj záverečná výskumná správa v rozsahu najmenej 10 strán popisujúca záverečné zistenia a v prípade digitalizácie a tvorby databáz aj CD nosič s digitalizovaným obsahom.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť o štipendium a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre výskumníkov a iných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác/projektov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. V prípade projektu zameraného na výskum je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej aj papierovej podobe ukážku z práce (textovú a/alebo obrazovú), na ktorého na/dopísanie žiada podporu a predpokladaný harmonogram práce. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2018.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená najmä na:

a) výskum – podpora sociologického, etnografického a historického výskumu národnostnej menšiny, výskum vývoja jej kultúry, umenia a kultúrneho života na území Slovenskej republiky;

b) digitalizáciu – digitalizácia historicky a archívne zaujímavých národnostných knižných publikácií, starších periodík, archiválií, zvukových nahrávok a pod., ako aj na bibliografiu zameranú na získavanie, spracovanie, uchovávanie a sprístupňovanie bibliografických informácií o národnostných menšinách na území Slovenskej republiky.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu výskumu kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín je originál odborného posudku garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Posudok garanta nesmie byť starší ako tri mesiace.

Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 10. náklady na prepravu techniky,
 11. výroba zvukového a multimediálneho nosiča.

 

Zámerom podprogramu je podpora aktivít zameraných na prezentáciu identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín v zahraničí.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) prezentáciu a aktivity neprofesionálnych umeleckých súborov v zahraničí – podpora mobility neprofesionálnych umeleckých súborov;

b) prezentácia výsledkov vedy a kultúry v zahraničí – podpora mobility výskumných pracovníkov v zahraničí;

c) poznávacie pobyty a vzdelávacie tábory príslušníkov národnostných menšín – podpora poznávacích pobytov a vzdelávacích táborov v materskej krajine alebo na miestach mimoriadneho významu pre kultúru národnostných menšín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu prezentácie a aktivít neprofesionálnych umeleckých súborov v zahraničí a prezentácie výsledkov vedy a kultúry v zahraničí musí obsahovať kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný originál alebo kópia úradného prekladu do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta (garant nesmie byť štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu či spoločníkom právnickej osoby, ktorá si žiada o dotáciu), ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky a) a b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

 

Oprávnené výdavky c) poznávacie pobyty a vzdelávacie tábory príslušníkov národnostných menšín:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 5. cestovné náklady,
 6. ubytovanie,
 7. propagačné materiály a publicita,
 8. strava a občerstvenie,
 9. materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu,
 10. vstupenky.