Štruktúra podpory

Zámerom podprogramu je podpora aktivít zameraných na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom aktivít záujmovej umeleckej činnosti v záujme predchádzať a eliminovať pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti a mládež. Podporuje sa rozvoj nových, inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovný charakter a rozvoj kultúry a jazyka príslušníkov národnostných menšín ako aj na podporu budovania vzťahov medzi príslušníkmi národnostnej menšiny.

Podporujú sa vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých prostredníctvom spoznania a osvojovania si tradičných zručností a vedomostí špecifických pre národnostnú kultúru.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) kultúrno-vzdelávacie pobytové tábory - podpora realizácie pobytových táborov v trvaní minimálne 3 noci pre deti a mládež a dospelých, patriacich k národnostnej menšine a do zmiešaných rodín. Cieľom je prehlbovanie identity a osobnostného rozvoja príslušníkov národnostnej menšiny, zdokonaľovanie sa v materinskom jazyku s cieľom hlbšieho spoznania vlastnej národnostnej kultúry;

b) tvorivé dielne a denné tábory - podpora najmä denných tvorivých dielní a táborov, zameraných na rozvoj špecifických manuálnych a umeleckých zručností smerujúcich k zachovaniu a rozvoju kultúry a jazyka národnostných menšín (jazykové, remeselnícke, hudobné, tanečné, umelecké tvorivé dielne a pod.).

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. vstupenky,
 16. poštovné výdavky.