Štruktúra podpory

Zámerom podprogramu je podpora realizácie neprofesionálnych folklórnych, hudobných, tanečných, divadelných a iných festivalov a prehliadok, podpora realizácie rôznych amatérskych súťaží v umeleckej tvorivosti a podpora literárnych, divadelných a výstavných aktivít v oblasti neprofesionálneho umenia.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) festivaly a prehliadky (folklórne, hudobné, tanečné, spevácke, divadelné) – podpora neprofesionálnych kultúrno-spoločenských prehliadok a festivalov s miestnym, regionálnym, celoslovenským alebo medzinárodným významom, realizácia monotematických a multitematických festivalov, festivalov s medzinárodnou účasťou;

b) súťaže v umeleckej tvorivosti – podpora súťaží v oblasti neprofesionálneho tanečného a divadelného umenia, spevu a hudby, poézie a prózy. Prioritou sú dvojstupňové a viacstupňové postupové súťaže, resp. prehliadky, t. j. od regionálnej, cez krajskú až po celoštátnu, obsiahnuté v jednom projekte. V prípade postupovej súťaže sa neodporúča podať projekt len na jeden nižší stupeň;

c) hudobné a tanečné aktivity – podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti neprofesionálneho hudobného a tanečného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, podpora amatérskych folklórnych súborov, spevokolov, ako aj iných hudobných a tanečných telies, ich prezentácia, hosťovanie a ich materiálno-nástrojové zabezpečenie, vznik novej autorskej tvorby v oblasti hudby a tanca, pričom výsledkom podporeného autorského projektu musí byť predstavenie, ktoré sa uvedie na verejnom vystúpení);

d) literárne aktivity – podpora jednorazových a cyklických literárnych aktivít a podujatí na dosiahnutie účinnejšej prezentácie klasickej a súčasnej národnostnej literárnej tvorby (literárne večery, autorské čítania, literárno-spoločenské podujatia, aktivity na podporu čítania a výchovy k literárnemu umeniu najmä detí a mládeže a pod.), ako aj podpora prezentácie zhudobnenej národnostnej poézie;

e) divadelné aktivity – podpora vystúpení a kultúrno-osvetových aktivít neprofesionálnych divadelných súborov (činoherné, tanečné, pohybové, hudobno-dramatické, bábkové divadlo, pantomíma, alternatívne formy divadla a pod.), ktorých cieľom je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín. Dotáciu je možné použiť aj na prípravu predstavenia (scenár, réžia, naštudovanie hier a pod.), jeho materiálno-technického vybavenia (scéna, kostýmy, technika a pod.) a následné uvedenie premiéry, ako aj na hosťovanie neprofesionálnych divadelných súborov mimo ich sídla (hosťovanie profesionálnych divadiel patrí do podprogramu 3.1.1);

f) výstavné aktivity – podpora činností rozvíjajúcich neprofesionálne výtvarné umenie  (napríklad výstavy, vernisáže, katalógy vystavených diel, bulletiny), prezentácie kultúry a dejín príslušníkov národnostných menšín, osobností a historických udalostí ako aj ochrana a prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva;

g) multižánrové aktivity – podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít (tanečné, divadelné, spevácke, hudobné, literárne a pod.) a podujatí z oblasti neprofesionálneho umenia.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na hosťovanie neprofesionálnych divadelných súborov mimo ich sídla je kópia akceptácie účasti na podujatí alebo dohody o spolupráci medzi žiadateľom a neprofesionálnym divadelným súborom.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (katalóg, bulletin a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 15. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.