Štruktúra podpory

Zámerom podprogramu je podpora vzdelávania zameraného na zachovanie, vyjadrenie, ochranu a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v oblasti národnostnej kultúry – podpora vzdelávania organizátorov kultúrno-osvetových a umeleckých aktivít, organizovanie diskusií, seminárov, workshopov, tanečných domov, vzdelávacích podujatí v oblasti hudby, tanca a divadla, vedomostných súťaží, umeleckých sústredení a pod.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (bulletin, učebné materiály a pod.),
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 15. náklady na prepravu techniky,
 16. výdavky na obstaranie krojov a krojových súčastí
  z bežných výdavkov,
 17. vstupenky,
 18. poštovné výdavky.