Štruktúra podpory

Zámerom podprogramu je zabezpečenie zvyšovania informovanosti verejnosti o právach a postavení príslušníkov národnostných menšín s cieľom odbúravania predsudkov a stereotypov a poukázanie na aktívne uplatnenie práv príslušníkov národnostných menšín v každodennom živote.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti. 

Podpora je určená najmä na:

a) odborné workshopy, konferencie, prednášky a semináre – podpora organizovania a realizácie odborných workshopov, konferencií, prednášok a seminárov o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín pre odbornú aj laickú verejnosť.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na podporu vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín je originál odborného posudku garanta, ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu a originál potvrdenia od prednášajúcich, že v prípade realizácie budú participovať na projekte. Posudok garanta a potvrdenie od prednášajúcich nesmie byť staršie ako tri mesiace. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt.

 

Oprávnené výdavky:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. strava a občerstvenie,
 11. propagačné materiály a publicita,
 12. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 13. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov,
 14. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií (zborník z konferencie a pod.),
 15. vstupenky,
 16. náklady na prepravu techniky,
 17. poštovné výdavky.