Štruktúra podpory

Zámerom podprogramu je podpora odbornej vedeckej a expertnej činnosti, vrátane analytickej a edičnej činnosti v oblasti postavenia a práv príslušníkov národnostných menšín, zameraná na rozvoj a upevňovanie vedomostí o právach národnostných menšín. Podporuje sa aj vydávanie výchovno-vzdelávacích a informačných materiálov, výskum a odborné vedecké štúdie v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.

Výstupom výskumu je okrem iného aj záverečná výskumná správa v rozsahu najmenej 10 strán popisujúca záverečné zistenia. Pri odborných vedeckých štúdiách je výsledkom predloženie samotnej štúdie v tlačenej alebo elektronickej podobe.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácieštipendia.

Podpora je určená výlučne pre žiadateľov, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v danej oblasti.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie štipendia. V prípade, že žiadateľ podá viac ako jednu žiadosť o štipendium, za úplnú bude fond pokladať iba prvú podanú žiadosť a ďalšie budú vyradené. Štipendium v tomto podprograme je podporou samotnej tvorivej činnosti umelcov a umelkýň (nejde o príspevok napr. na materiálové vybavenie, či cestovanie), preto je žiadateľ povinný dodržať vecné výstupy projektu, ktoré uviedol v žiadosti aj za predpokladu, že mu bude žiadaná suma znížená.

UPOZORNENIE: Tiráž publikácie musí obsahovať informáciu o náklade a predajnej cene, resp. informáciu, že publikácia je nepredajná.

Podmienky na poskytnutie podpory formou štipendia:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu,

b) realizáciu vedeckej štúdie.

UPOZORNENIE: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Oprávneným žiadateľom je výlučne fyzická osoba – jednotlivec, pričom podpora je určená pre výskumníkov a iných pracovníkov profesionálne pôsobiacich v oblasti práv národnostných menšín. Ak sa na realizácii projektu bude podieľať viacero osôb, žiadosť podáva výlučne fyzická osoba, ktorá projekt iniciovala a/alebo je zodpovedná za realizáciu projektu. Na realizáciu totožného projektu si nemôže požiadať o štipendium viac ako jedna fyzická osoba.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o štipendium musí obsahovať zoznam dvoch najrelevantnejších prác/projektov žiadateľa s krátkym opisom ich obsahu. V prípade projektu zameraného na výskum alebo vedeckú štúdiu je žiadateľ povinný predložiť v elektronickej podobe ukážku z práce (textovú a/alebo obrazovú), na ktorého na/dopísanie žiada podporu a predpokladaný harmonogram práce. Ukážka musí byť primeraná povahe výskumu alebo vedeckej štúdie. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

Výška štipendia: Oprávnený žiadateľ si môže požiadať o štipendium na 2 až 12 mesiacov. Výška žiadaného a/alebo prideleného štipendia predstavuje súčin počtu mesiacov a mesačnej výšky priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky stanovenej za rok 2017.

Podmienky na poskytnutie podpory formou dotácie:

Podpora je určená na:

a) realizáciu výskumu,

b) realizáciu vedeckej štúdie,

c) edičnú činnosť - vydávanie výchovno-vzdelávacích a informačných materiálov, výstupov výskumu a odborných vedeckých štúdií v oblasti práv príslušníkov národnostných menšín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu realizácie výskumu alebo vedeckej štúdie v oblasti práv národnostných menšín musí obsahovať:

-     predpokladaný harmonogram práce,

-     originál odborného posudku garanta, ktorý je odborníkom pôsobiacim v danej oblasti a nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Posudok garanta nesmie byť starší ako tri mesiace.

Príloha žiadosti o dotáciu na podporu edičnej činnosti musí obsahovať:

-     ukážku rukopisu v rozsahu najmenej 10 strán. V prípade, že publikácia vychádza v jazyku národnostnej menšiny predkladá sa aj ukážka rukopisu v rozsahu 2 strán v slovenskom jazyku – voľný preklad (ak vo výzve nie je určené inak). V prípade obrazovej publikácie ukážky v rozsahu 2 ilustrácií alebo fotografií vo formáte 9 x 13 cm a adekvátna časť rukopisu (napr. úvod, záver diela),

-     originál odborného posudku odborníka pôsobiaceho v oblasti predkladaného projektu nie staršieho ako tri mesiace (autor odborného posudku môže byť zároveň aj garantom projektu),

-     kópiu platnej autorskej alebo licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autorom a žiadateľom, (uzatvorená autorská alebo licenčná zmluva sa požaduje ako garancia, že žiadateľ je oprávnený na vydanie diela a garancia, že v prípade podpory sa projekt zrealizuje),

-     pri reedíciách je potrebné predložiť recenziu alebo originál odborného posudku, nie staršieho ako tri mesiace a jeden výtlačok alebo fotokópiu z predchádzajúcej edície.

 

Oprávnené výdavky a) a b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 5. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 6. cestovné náklady,
 7. ubytovanie,
 8. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 9. obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov.
Oprávnené výdavky c) edičná činnosť:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. polygrafické náklady súvisiace s výrobou neperiodických publikácií.