Štruktúra podpory

Zámerom podprogramu je podpora aktivít zameraných na prezentáciu identity a kultúrnych hodnôt príslušníkov národnostných menšín v zahraničí.

V rámci podprogramu možno požiadať o podporu formou dotácie.

Podpora je určená najmä na:

a) prezentáciu a aktivity neprofesionálnych umeleckých súborov v zahraničí – podpora mobility neprofesionálnych umeleckých súborov;

b) prezentácia výsledkov vedy a kultúry v zahraničí – podpora mobility výskumných pracovníkov v zahraničí;

c) poznávacie pobyty príslušníkov národnostných menšín – podpora poznávacích pobytov v materskej krajine alebo na miestach mimoriadneho významu pre kultúru národnostných menšín.

Špecifické doklady (príloha) žiadosti: Príloha žiadosti o dotáciu na podporu prezentácie a aktivít neprofesionálnych umeleckých súborov v zahraničí a prezentácie výsledkov vedy a kultúry v zahraničí musí obsahovať kópiu oficiálneho potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (napr. oficiálne pozvanie, dohoda o spolupráci a pod.). V prípade, že potvrdenie bude v inom ako v štátnom jazyku je potrebný úradný preklad do štátneho jazyka.

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu objasniť projekt, prípadne posudok garanta, ktorý nezávisle a nestranne posúdi kvalitatívnu úroveň projektu. Žiadateľ priloží prílohy k žiadosti podľa pokynov uvedených vo výzve.

 

Oprávnené výdavky a) a b):
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. nájom / prenájom interiérov na realizáciu projektu,
 5. nájom / prenájom exteriérov na realizáciu projektu,
 6. nájom / prenájom techniky na realizáciu projektu,
 7. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 8. cestovné náklady,
 9. ubytovanie,
 10. stravné,
 11. náklady na prepravu techniky,
 12. propagačné materiály a publicita,
 13. materiálové náklady nevyhnutne potrebné
  na realizáciu projektu,
 14. účastnícke poplatky,
 15. poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.

 

Oprávnené výdavky c) poznávacie pobyty príslušníkov národnostných menšín:
 1. autorské honoráre,
 2. práce a služby vykonané na faktúru,
 3. personálne náklady,
 4. služby priamo súvisiace s realizáciou projektu,
 5. cestovné náklady,
 6. ubytovanie,
 7. propagačné materiály a publicita,
 8. vstupenky.