Aktuálne výzvy

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

VÝZVU

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Táto výzva sa vyhlasuje pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:

Program 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti  
2.1 Literárna činnosť

 

2.1.1 tvorba a preklad literatúry

štipendium

2.1.2 literárne prehliadky, festivaly, súťaže

dotácia

2.1.3 medzinárodné literárne mobility a prezentácie

dotácia

2.1.4 podpora knižníc

dotácia

2.2 Periodická tlač

dotácia

2.3 Neperiodická tlač

dotácia

2.4 Elektronické média
2.4.1 vydávanie elektronických kníh

dotácia

2.4.2 vydávanie CD nosičov

dotácia

2.4.3 vznik alebo vývoj národnostného rozhlasového/televízneho vysielania

dotácia

2.4.4 vznik alebo vývoj národnostných kultúrnych projektov realizovaných prostredníctvom internetu

dotácia

2.4.5 vznik alebo vývoj webovej stránky, internetovej databázy

dotácia


Na základe rozhodnutia odbornej rady pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť pri podprogramoch 2.1.1., 2.3 a 2.4.1 nie je potrebné predložiť ukážku aj v slovenskom jazyku. Táto výzva sa ďalej vyhlasuje pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:


Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia

 

3.4 Výtvarné umenie
3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných diel

dotáciaBližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2018 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty.


Termín predkladania žiadostí pre výzvu je do 19. februára 2018.
Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa je 16. apríla 2018.


Žiadatelia predkladajú jednu žiadosť o poskytnutie dotácie na jeden projekt. Počet žiadostí v rámci štruktúry podpornej činnosti fondu nie je obmedzený. Za spracovanie podanej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok. Administratívny poplatok je 0,1 % z výšky žiadateľom požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.


Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov.

Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému fondu a doručiť fondu podpísaný formulár žiadosti v tlačenej podobe spolu so všetkými prílohami z elektronickej registrácie, ako aj prílohami v tlačenej alebo v elektronickej podobe, ktoré nie sú súčasťou elektronickej registrácie a sú povinné podľa príslušnej výzvy. Žiadosť môže byť doručená na adresu: 
Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava

  • poštou - rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr dátum ukončenia predkladania žiadostí,

  • osobne - do kancelárie fondu do 15.00 hod. v deň ukončenia predkladania žiadostí, na obálke žiadosti je potrebné uviesť číslo výzvy, číslo podprogramu a národnostnú menšinu.

 

Prílohy k žiadosti (ak nie je v Štruktúre podpornej činnosti fondu na rok 2018 pre daný podprogram uvedené inak), sa predkladajú výlučne v elektronickej podobe v registračnom systéme. Prílohy musia mať celkovo maximálne 10 MB. Registračný systém FPKNM podporuje nasledujúce formáty textových súborov: Portable Document Format (PDF), Open Document Format (ODT), Office Open XML (DOCX) a nasledujúce formáty grafických súborov: Graphics Interchange Format (GIF), Portable Network Graphics (PNG), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), Tagged Image File Format (TIF, TIFF). Fond odporúča, aby žiadatelia prikladali prílohy k žiadostiam vo formáte Portable Document Format (PDF).

 

V prípade potreby a podľa časových možností poskytuje kancelária žiadateľom konzultácie k podaniu žiadosti predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v pracovných dňoch v úradných hodinách, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fondu. Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu.

 

Konzultácie nie sú určené na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrolu úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti.

 

Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

 

Bratislava, 17. januára 2018 

Mgr. Norbert Molnár
riaditeľ Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín