Odporúčania pre žiadateľa

1. Nápad

Ak sa angažujete v oblasti zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám a radi by ste uskutočnili svoj nápad, požiadajte si vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín o finančné prostriedky na realizáciu Vášho projektu.

 

2. Príprava projektu

Na to, aby ste z fondu získali finančné prostriedky (prostredníctvom dotácie alebo štipendia) na projekty je potrebné podať písomnú žiadosť v presne stanovenom časovom období, ktoré je určené vo výzve na predkladanie žiadosti. Pred samotným podaním žiadosti by mal každý žiadateľ postupovať nasledovne:

Preštudovať si základné dokumenty fondu a Štruktúru podpornej činnosti pre daný kalendárny rok.

Podrobne sa oboznámiť s obsahovým zameraním všetkých programov a podprogramov.

Pozorne si prečítať náležitosti potrebné k podaniu žiadosti uvedené v danej výzve.

 

3. Registrácia nového žiadateľa

Pred prvým podaním žiadosti je potrebné, aby sa žiadateľ zaregistroval v elektronickom registračnom systéme fondu.

 

4. Postup pri príprave žiadosti

Pri príprave žiadosti by mal každý žiadateľ postupovať nasledovne:

Žiadateľ vyplní v elektronickom dotačnom systéme elektronický formulár žiadosti.

Každej žiadosti sa automaticky pridelí jedinečné registračné číslo. Elektronicky podaná žiadosť a písomne podaná žiadosť musia mať identické registračné číslo.

Žiadateľ vytlačí a podpíše vyplnený formulár, ktorý mu vygeneruje registračný systém.

Žiadateľ uhradí administratívny poplatok za spracovanie žiadosti. Jeho výška je automaticky vygenerovaná systémom.

5. Spôsob podania žiadosti

Po elektronickom podaní žiadosti prostredníctvom registračného systému FPKNM musí žiadateľ doručiť kompletnú žiadosť spolu s povinnými dokladmi uvedenými v Zásadách o poskytnutí finančných prostriedkov z FPKNM najneskôr do termínu ukončenia predkladania žiadostí, ktorý je uvedený v danej výzve. Žiadosť môže byť doručená:

osobne - do kancelárie FPKNM v čase do 15.00 hod., na obálke so žiadosťou je potrebné uviesť číslo programu. Pri podávaní žiadosti je rozhodujúcim dátum doručenia žiadosti v tlačenej podobe, t.j. dátum pečiatky podacej pošty alebo v prípade osobného podania dátum prijatia žiadosti kanceláriou fondu,

 poštou - rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr dátum ukončenia predkladania žiadostí. 

Stav svojej žiadosti môžete kontrolovať v registračnom systéme. Po tom ako je žiadosť fyzicky prijatá fondom, stav vašej žiadosti pôvodne „Zaregistrovaná žiadosť“ sa zmení na „Prijatá v podateľni“. Táto zmena môže trvať aj niekoľko dní v závislosti od počtu zaslaných žiadostí.

 

Pri podávaní žiadosti zároveň priložte nasledovné dokumenty:

6. Kontrola žiadosti

Kancelária po doručení žiadosti skontroluje, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť neobsahuje všetky povinné doklady k žiadosti, kancelária prostredníctvom elektronickej pošty vyzve žiadateľa, aby bezodkladne, maximálne v 10-dňovej lehote doplnil žiadosť.

 

7. Hodnotenie žiadosti

Úplné žiadosti hodnotí odborná rada určená k príslušnej výzve v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 kategórií v závislosti od podprogramu. Maximálny počet bodov, ktorý možno získať pri hodnotení, je 100 bodov od každého člena odbornej rady. V hodnotení musí žiadosť získať od všetkých členov rady spolu viac ako 40% z maximálneho možného počtu bodov (v prípade žiadosti zameranej na edičnú činnosť periodickej alebo neperiodickej tlače viac ako 50 % z maximálneho možného počtu bodov).

Pre jednotlivé programy a podprogramy sa udeľujú body na základe doleuvedených kategórii:


Dotácie

Program 1 – (okrem podprogramu 1.2, 1.8 písm. a), 1.8 písm. b)), Program 2 (okrem 2.1.3) a Program 4

 • Relevantnosť zámerov a cieľov projektu
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu
 • Kultúrno-spoločenský význam projektu
 • Rozpočet projektu
 • Kvalita a výnimočnosť projektu

Podprogramy 1.8 písm. a), 1.8 písm. b), 2.1.3, 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.3, 3.5.3

 • Kultúrny/umelecký/vedecký prínos a potenciál projektu
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu
 • Doterajšie kultúrne/umelecké/vedecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu
 • Rozpočet projektu
 • Kvalita realizačného plánu

Program 3 (okrem 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.3, 3.5.3) a podprogram 1.2

 • Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu
 • Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu
 • Rozpočet projektu
 • Kvalita realizačného plánu
Štipendium

Podprogram 2.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 4.3

 • Umelecký prínos a potenciál projektu
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu
 • Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu
 • Kalkulácia nákladov
 • Kvalita realizačného plánu

Podprogram 1.6, 1.7 a 4.2

 • Výskumný/vzdelávací prínos a potenciál projektu
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu
 • Doterajšie výskumné/vzdelávacie aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu
 • Kalkulácia nákladov
 • Kvalita realizačného plánu

 

8. Oznámenie výsledkov hodnotenia

Na základe hodnotenia a odporúčania odbornej rady riaditeľ rozhodne o poskytnutí dotácie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti (termín určený fondom vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí), ktorá je úplná. Žiadatelia budú o rozhodnutí riaditeľa informovaní písomne alebo elektronicky, proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Výsledky o posúdení žiadostí v rámci všetkých programov a výziev sú zverejnené na webovom sídle.