Odporúčania pre žiadateľa

1. Nápad

Ak sa angažujete v oblasti zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám a radi by ste uskutočnili svoj nápad, požiadajte si vo Fonde na podporu kultúry národnostných menšín o finančné prostriedky na realizáciu Vášho projektu.

 

2. Príprava projektu

Na to, aby ste z fondu získali finančné prostriedky (prostredníctvom dotácie alebo štipendia) na projekty je potrebné podať písomnú žiadosť v presne stanovenom časovom období, ktoré je určené vo výzve na predkladanie žiadosti. Pred samotným podaním žiadosti by mal každý žiadateľ postupovať nasledovne:

Preštudovať si základné dokumenty fondu a Štruktúru podpornej činnosti pre daný kalendárny rok.

Podrobne sa oboznámiť s obsahovým zameraním všetkých programov a podprogramov.

Pozorne si prečítať náležitosti potrebné k podaniu žiadosti uvedené v danej výzve.

 

3. Registrácia nového žiadateľa

Pred prvým podaním žiadosti je potrebné, aby sa žiadateľ zaregistroval v elektronickom registračnom systéme fondu.

 

4. Postup pri príprave žiadosti

Pri príprave žiadosti by mal každý žiadateľ postupovať nasledovne:

Žiadateľ vyplní v elektronickom dotačnom systéme elektronický formulár žiadosti.

Každej žiadosti sa automaticky pridelí jedinečné registračné číslo. Elektronicky podaná žiadosť a písomne podaná žiadosť musia mať identické registračné číslo.

Žiadateľ vytlačí a podpíše vyplnený formulár, ktorý mu vygeneruje registračný systém.

Žiadateľ uhradí administratívny poplatok za spracovanie žiadosti. Jeho výška je automaticky vygenerovaná systémom.

5. Spôsob podania žiadosti

Po elektronickom podaní žiadosti prostredníctvom registračného systému FPKNM musí žiadateľ doručiť kompletnú žiadosť spolu s povinnými dokladmi uvedenými v Zásadách o poskytnutí finančných prostriedkov z FPKNM najneskôr do termínu ukončenia predkladania žiadostí, ktorý je uvedený v danej výzve. Žiadosť môže byť doručená:

osobne - do kancelárie FPKNM v čase do 15.00 hod., na obálke so žiadosťou je potrebné uviesť číslo programu. Pri podávaní žiadosti je rozhodujúcim dátum doručenia žiadosti v tlačenej podobe, t.j. dátum pečiatky podacej pošty alebo v prípade osobného podania dátum prijatia žiadosti kanceláriou fondu,

 poštou - rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr dátum ukončenia predkladania žiadostí. 

Stav svojej žiadosti môžete kontrolovať v registračnom systéme. Po tom ako je žiadosť fyzicky prijatá fondom, stav vašej žiadosti pôvodne „Zaregistrovaná žiadosť“ sa zmení na „Prijatá v podateľni“. Táto zmena môže trvať aj niekoľko dní v závislosti od počtu zaslaných žiadostí.

Pri podávaní žiadosti zároveň priložte nasledovné dokumenty:

Ak ste fyzická osoba – jednotlivec

1. Výpis z registra trestov (originál alebo overená kópia) nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie vydané príslušným orgánom štátu, ktorého je občanom, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace (originál a jeho úradný preklad do slovenského jazyka).

2. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedeným IBAN alebo originál potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa.

3. Iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré fond špecifikuje v Štruktúre podpornej činnosti pre daný kalendárny rok.

Ak ste fyzická osoba – živnostník

1. Výpis z registra trestov (originál alebo overená kópia) nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti.

2. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedeným IBAN alebo originál potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa.

3. Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 18 zákona o fonde.4. Kópia dokladu o pridelení IČO alebo iný doklad (napr. výpis obsahujúci požadovaný údaj vydaný príslušným orgánom štátnej správy).5. Iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré fond špecifikuje vo výzve na podávanie žiadostí.

Ak ste právnická osoba

1. Výpis z registra trestov (originál alebo overená kópia) nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti.


2. Doklad o právnej subjektivite žiadateľa (originál alebo overená kópia), nie starší ako tri mesiace ku dňu podania prvej žiadosti v danom kalendárnom roku. V prípade, že žiadateľ je zriadený zákonom, predkladá odvolanie sa na príslušný zákon.

Za doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, sa považuje:

 1. stanovy registrované príslušným registračným orgánom, ak je žiadateľ združením zriadeným podľa osobitného predpisu,
 2. štatút registrovaný príslušným registračným orgánom, ak je žiadateľ neinvestičným fondom zriadeným podľa osobitného predpisu,
 3. štatút registrovaný príslušným registračným orgánom, ak je žiadateľ neziskovou organizáciou zriadenou podľa osobitného predpisu,
 4. nadačná listina registrovaná príslušným registračným orgánom, ak je žiadateľ nadáciou zriadenou podľa osobitného predpisu,
 5. zriaďovacia listina vydaná zriaďovateľom, ak je žiadateľom rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
 6. číslo a názov príslušného právneho predpisu, ak žiadateľom je právnická osoba zriadená zákonom,
 7. výpis z registra záujmových združení právnických osôb.
 8. výpis z registra vedeného vecne a miestne príslušným orgánom verejnej správy nie starší ako tri mesiace (v prípade registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti potvrdenie o právnej subjektivite vydané Ministerstvom kultúry SR, v prípade právnickej osoby, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi/náboženskej spoločnosti potvrdenie o právnej subjektivite vydané príslušnou registrovanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou).

 

3. Potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán, je oprávnená konať za žiadateľa (napr.: kópia zápisnice, kópia menovacieho dekrétu alebo kópia iného relevantného dokladu).


4. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou s uvedeným IBAN alebo originál potvrdenia banky o vedení účtu s uvedeným IBAN). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa. Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov.

 

5. Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti podľa § 18 zákona o fonde.

 

6. Kópia dokladu o pridelení IČO alebo iný doklad (napr. výpis obsahujúci požadovaný údaj vydaný príslušným orgánom štátnej správy).

 

7. Iné doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ktoré fond špecifikuje v Štruktúre podpornej činnosti pre daný kalendárny rok.

 

! Ak žiadateľ predkladá projekt v kalendárnom roku 2019 je žiadateľ povinný podať doklady k žiadosti podľa Zásad o poskytnutí finančných prostriedkoch z FPKNM v origináli (alebo overenej kópii). Pre všetky ďalšie žiadosti je povinný uviesť, kde sa nachádzajú originály povinných dokladov.

 

6. Kontrola žiadosti

Kancelária po doručení žiadosti skontroluje, či je žiadosť úplná. Ak žiadosť neobsahuje všetky povinné doklady k žiadosti, kancelária prostredníctvom elektronickej pošty vyzve žiadateľa, aby bezodkladne, maximálne v 10-dňovej lehote doplnil žiadosť.

 

7. Hodnotenie žiadosti

Úplné žiadosti hodnotí odborná rada určená k príslušnej výzve v súlade s kritériami hodnotenia žiadostí, ktoré sú rozdelené do 5 kategórií v závislosti od podprogramu. Maximálny počet bodov, ktorý možno získať pri hodnotení, je 100 bodov od každého člena odbornej rady. V hodnotení musí žiadosť získať od všetkých členov rady spolu viac ako 40% z maximálneho možného počtu bodov (v prípade žiadosti zameranej na edičnú činnosť periodickej alebo neperiodickej tlače viac ako 50 % z maximálneho možného počtu bodov).

Pre jednotlivé programy a podprogramy sa udeľujú body na základe doleuvedených kategórii:


Dotácie

Program 1 – (okrem podprogramu 1.2, 1.8 písm. a), 1.8 písm. b)), Program 2 (okrem 2.1.3) a Program 4

 • Relevantnosť zámerov a cieľov projektu
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu
 • Kultúrno-spoločenský význam projektu
 • Rozpočet projektu
 • Kvalita a výnimočnosť projektu

Podprogramy 1.8 písm. a), 1.8 písm. b), 2.1.3, 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.3, 3.5.3

 • Kultúrny/umelecký/vedecký prínos a potenciál projektu
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu
 • Doterajšie kultúrne/umelecké/vedecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu
 • Rozpočet projektu
 • Kvalita realizačného plánu

Program 3 (okrem 3.1.4, 3.2.4, 3.3.4, 3.4.3, 3.5.3) a podprogram 1.2

 • Umelecký/kultúrny prínos a potenciál projektu
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu
 • Doterajšie umelecké/kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu
 • Rozpočet projektu
 • Kvalita realizačného plánu
Štipendium

Podprogram 2.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 4.3

 • Umelecký prínos a potenciál projektu
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu
 • Doterajšie umelecké aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu
 • Kalkulácia nákladov
 • Kvalita realizačného plánu

Podprogram 1.6, 1.7 a 4.2

 • Výskumný/vzdelávací prínos a potenciál projektu
 • Prínos projektu pre cieľovú skupinu
 • Doterajšie výskumné/vzdelávacie aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu
 • Kalkulácia nákladov
 • Kvalita realizačného plánu

 

8. Oznámenie výsledkov hodnotenia

Na základe hodnotenia a odporúčania odbornej rady riaditeľ rozhodne o poskytnutí dotácie do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti (termín určený fondom vo výzve na predkladanie žiadostí ako termín uzávierky na predkladanie žiadostí), ktorá je úplná. Žiadatelia budú o rozhodnutí riaditeľa informovaní písomne alebo elektronicky, proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Výsledky o posúdení žiadostí v rámci všetkých programov a výziev sú zverejnené na webovom sídle.