Metodické usmernenia

Metodické usmernenia

Odporúčania odbornej rady pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A žiadateľom o finančnú podporu projektu v rámci Programu 1: Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu. 

Odporúčania odbornej rady pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C žiadateľom o finančnú podporu projektu v rámci Programu 3: divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.

Odporúčania odbornej rady pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B žiadateľom o finančnú podporu v rámci Programu 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti.

 

Koordinačná rada pre rómsku národnostnú menšinu na svojom zasadnutí dňa 5. septembra 2018 schválila nasledujúce Metodické usmernenie Koordinačnej rady pre rómsku národnostnú menšinu k výzvam na rok 2019, ktoré znie: 

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie (ďalej len "odborná rada") (Program 3), iniciuje vznik a prevádzkovanie takých odborných umeleckých podujatí, ktorých účastníci môžu byť aj neprofesionálni tvorcovia a interpreti, ale v danom žánri predstavujú vysokú umeleckú hodnotu, ich súťaže sú viacstupňové, majú celoslovenskú pôsobnosť a celoslovenskej prehliadke predchádza prísny odborný výber.