Metodické usmernenia

Koordinačná rada pre rómsku národnostnú menšinu na svojom zasadnutí dňa 5. septembra 2018 schválila nasledujúce Metodické usmernenie Koordinačnej rady pre rómsku národnostnú menšinu k výzvam na rok 2019, ktoré znie: 

 

I.

Rozdelenie finančných prostriedkov na rok 2019

Koordinačná rada sa uzniesla na rozdelení celkového objemu finančných prostriedkov pre jednotlivé programy podpornej činnosti na rok 2019 nasledovne:

Program 1: Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu – 60 %

Program 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti – 20 %

Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia – 20%

 

II.

Priority podpory na rok 2019

Prioritou Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  na rok 2019 stanovenou koordinačnou radou rómskej národnostnej menšiny je obsahové zameranie projektov na tému:  „Rómovia pred a po Nežnej revolúcii“. 

1) Odborné rady budú pri vyhodnocovaní projektov preferovať nasledovné podprogramy:

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu

1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity,

1.3 vzdelávacie projekty,

1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín.

Program 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti

2.1.1 tvorba a preklad literatúry (nutnosť vydať aj v rómskom jazyku),

2.1.2 literárne prehliadky, festivaly, súťaže,

2.2    periodická tlač,

2.4.3 vznik alebo vývoj národnostného rozhlasového/televízneho vysielania,

2.4.4 vznik alebo vývoj národnostných kultúrnych projektov realizovaných

         prostredníctvom internetu.

Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia

3.1.1 tvorba a uvedenie javiskového diela – divadlo,

3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných diel,

3.4.2 výstavné a prezentačné aktivity.

2) Odborné rady si vyhradzujú právo pri rozdeľovaní finančných prostriedkov zohľadniť regionálne hľadisko.

3) Pri vyhodnocovaní projektov, odborné rady uprednostnia tie projekty, ktoré s cieľovou skupinou budú pracovať kontinuálne (dlhodobo). Pri hodnotení kritéria kontinuity sa zohľadňuje dĺžka trvania realizácie projektu a intenzita práce s cieľovou skupinou.

4) Pri projektoch, kde je žiadateľom vyšší územný celok, obec, rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec uprednostnia odborné rady projekty, kde spolufinancovanie žiadateľa predstavuje viac ako 40 % rozpočtu.

5) Koordinačná rada si uvedomuje potrebu zlepšenia prítomnosti a objektívneho informovania o Rómoch v slovenských médiách. Je v záujme rómskej národnostnej menšiny, aby na Slovensku vznikli médiá, ktoré budú spĺňať túto funkciu. Koordinačná rada mieni podporiť vznik a rozvoj takýchto médií.

Pri rozhodovaní o podpore médií bude odborná rada pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť (ďalej len „odborná rada B“) zohľadňovať: dosah na cieľovú skupinu, prvky verejnoprávnosti,  prístup celého spektra  spoločnosti na Slovensku k médiu a poskytnutie platformy pre diskusiu o národnostnej menšine. Odborná rada B zohľadní aj  udržateľnosť existencie médií a ich profesionálne zabezpečenie.

6) Pri projektoch v podprograme 2.3 neperiodická tlač je požadované, aby súčasťou výstupu projektu bola aj modifikácia do rómskeho jazyka (resp. slovenský preklad z rómskeho jazyka). Požadovaný je odborný preklad.

III.

Finančné limity podpory projektov

1) Odborné rady neverejne vypočujú zástupcov žiadateľov, v ktorých požadovaná suma presiahne 25 000 EUR.

2) Odborné rady verejne vypočujú zástupcov žiadateľov, v ktorých požadovaná suma presahuje 40 000 EUR.

IV.

Usmernenia odborných rád pre Programy 1. a 3.

Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu

 1) Odborná rada pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda, výskum (ďalej len „odborná rada A“) sa uzniesla, že v prípade dotácií na detské tábory  bude uplatňovať nasledovné kritériá:

a) maximálna výška dotácie na dieťa na 1 deň 27 EUR s DPH (strava a občerstvenie, ubytovacie náklady);

b) cestovné autobusom: max. 1,20 EUR/km s DPH;

c) honoráre: vedúci tábora (odporúča sa osoba s pedagogickou alebo sociálno-pedagogickou spôsobilosťou, ktorej náplňou práce bude: administratíva, koordinácia oddielových vedúcich, plánovanie všetkých aktivít, vedenie denných aj prípravných porád, kontrolná činnosť, zmluvné vzťahy a pod.): 30 EUR/1 deň. Vedúci oddielu pre  10-15 detí (odporúča sa osoba s praxou v práci s deťmi, alebo študent nad 18 rokov študujúci pedagogické alebo sociálne odbory, osoba so skúsenosťami a praxou v oblasti kultúry alebo športu, ktorej náplňou práce bude: organizovanie všetkých aktivít s deťmi podľa vopred schváleného plánu odkonzultovaného s vedúcim tábora. Odporúča sa, aby jeden z vedúcich oddielu bol odborne spôsobilý na výkon funkcie zdravotníka): 25 EUR/1 deň.

 Odporúčané aktivity počas tábora: kultúrna, športová, umelecká činnosť, poznávanie okolitej prírody, prípadne pamiatok v okolí, súťaže, workshopy s výstavkami detských prác a pod.

Osobitou kategóriou tábora je jazykový tábor (jazyková príprava) alebo sústredenie súboru (príprava programov a rozvoj umeleckých zručností členov súboru), činnosť vedie odborný lektor + asistent/asistenti podľa počtu detí minimálne 12 detí/1 lektor + 1 asistent (dospelá a spôsobilá osoba). Odmeňovanie: odborný lektor 25 EUR/deň, asistent lektora  20 EUR/deň.

2) Odborná rada A sa uzniesla, že v prípade dotácií na festivaly bude uplatňovať nasledovné kritériá:

a) bude uprednostňovať festivaly spoločne organizované v mikroregiónoch pred lokálnymi (viacero malých, geograficky blízkych obcí spoločne zorganizuje podujatie);

b) rovnako uprednostní projekty, ktoré preukážu spolu so žiadosťou o podporu projektu aj záväzok pozvaných účinkujúcich vystúpiť a záväzok ďalších osôb poskytujúcich služby spojené priamo s festivalom (potvrdenie od účinkujúcich a pod.);

c) festivaly v podprograme 1.2 neprofesionálne umenie budú podporené  sumou maximálne 20 000 EUR.

3 ) Odborná rada si za prioritu kladie výskum a rozvoj rómskeho jazyka a tomu adekvátne prispôsobí alokáciu finančných prostriedkov v rámci podprogramu 1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín.

Program 3. Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia

Odborná rada pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie sa uzniesla na tom, že:

1)   festivaly v rámci programu 3 môžu byť podporené  sumou maximálne 55 000 EUR.

2)   uprednostní žiadateľov, ktorí predložia fotokópie (scany) potvrdení od účinkujúcich resp. zmlúv o budúcej zmluve s účinkujúcimi. Ak v rámci projektu realizuje žiadateľ viacero podujatí, pre každé podujatie je povinný uviesť všetky informácie. Ak sa rovnaké podujatie organizuje vo viacerých termínoch, alebo na viacerých miestach žiadateľ by mal uviesť predpokladané termíny a miesta jednotlivých podujatí.

V.

Súvisiace  ustanovenia Zákona 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín pre činnosť odborných rád a koordinačnej rady

1) § 7 ods. 2) Pri určovaní výšky finančných prostriedkov podľa odseku 1 sú odborné rady viazané objemom disponibilných finančných prostriedkov pripadajúcim na príslušnú odbornú radu podľa § 22.

2) § 7 ods. 3) Odborné rady určujú v oblasti svojho pôsobenia priority podpory na príslušný kalendárny rok a zameranie predkladaných projektov a spolupracujú pri príprave výziev na podávanie žiadostí.

3) § 7 ods. 11) Odborné rady podľa odseku 5 zriadené za každú prioritnú oblasť podľa odseku 9 pre príslušnú národnostnú menšinu tvoria koordinačnú radu. Koordinačná rada volí člena správnej rady podľa § 13 ods. 2, rozhoduje o rozdelení finančných prostriedkov podľa § 22 ods. 2 a môže rozhodovať o prioritách podpory pre národnostnú menšinu na príslušný kalendárny rok, ak ju na to splnomocnia odborné rady tvoriace koordinačnú radu. Rokovanie koordinačnej rady zvoláva na návrh odbornej rady riaditeľ. Rokovania koordinačnej rady vedie predseda koordinačnej rady zvolený nadpolovičnou väčšinou prítomných členov koordinačnej rady. Ak koordinačná rada rozhoduje o prioritách podpory pre príslušnú národnostnú menšinu, na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov koordinačnej rady.

4) § 22 ods. 1) Sumu finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť podľa § 20 ods. 6 a 8 rozdelí fond medzi odborné rady podľa § 7ods.4 v takomto pomere: b) odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny 22,4%;

ods. 2) Ak je pre príslušnú národnostnú menšinu zriadená len jedna odborná rada, prislúcha jej celý objem finančných prostriedkov podľa odseku1 patriacich tejto národnostnej menšine. Ak sú pre príslušnú  národnostnú menšinu zriadené tri odborné rady, rozhoduje o rozdelení celkového objemu finančných prostriedkov podľa odseku1 koordinačná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov. Ak sa rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety neprijme, rozdelí sa celkový objem finančných prostriedkov podľa odseku1 tak, že každej odbornej rade pripadne jedna tretina finančných prostriedkov.

ods. 3) Odborné rady rozhodujú v oblasti svojho pôsobenia o výške poskytnutých finančných prostriedkov podľa § 7ods.1 v rozsahu objemu finančných prostriedkov, ktorý im prináleží podľa odsekov 1 a 2.