Pomocník žiadateľa

Pomocník žiadateľa

 

 1. Čo robiť v prípade, keď neviem nájsť aktuálnu výzvu na program v rámci národnostnej menšiny, v ktorej sa chcem uchádzať o finančnú podporu? 
  Výzvy sa vyhlasujú postupne. Na našej webovej stránke je zverejnený harmonogram výziev, kde nájdete všetky výzvy, ktoré sú resp. budú vyhlásené v tomto roku.

 2. Mám nápad na projekt,  ale neviem kam ho zaradiť.
  Venujte čas správnemu zaradeniu svojej žiadosti. Odporúčame žiadateľom preštudovať si štruktúru podpornej činnosti fondu na podporu kultúry národnostných menšín. V tomto dokumente sú podrobne špecifikované všetky programy a podprogramy podpornej činnosti fondu.

 3. Čo v prípade, že pri registrácii žiadateľa neprišiel potvrdzujúci e-mail?
  V takomto prípade je potrebné najskôr skontrolovať či nebol potvrdzujúci e-mail doručený do vašej nevyžiadanej pošty (SPAMu). Ak sa tam e-mail nenachádza, kontaktujte pracovníkov fondu. Všetky kontaktné údaje nájdete na našej internetovej stránke.

 4. Aké potvrdenie o právnej subjektivite má predložiť obec?
  Obec nepredkladá potvrdenie o právnej subjektivite.

 5. Aké sú prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť  pri podpise zmluvy?
  Žiadateľ, ktorému bolo navrhnuté pridelenie finančných prostriedkov fondu, je na základe písomnej výzvy povinný doručiť fondu potvrdenia, ktoré sú uvedené v čl. 10 Zásad poskytovania finančných prostriedkov z fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 6. V prípade dokumentov, ktorých kópie musia byť overené notárom, môžu sa tieto dokumenty dať overiť aj na matrike?
  Áno, dokumenty je možné overiť aj na matrike.

 7. Do ktorého podprogramu mám zaradiť vydanie hudobného CD nosiča?
  Vydanie hudobného CD nosiča patrí do podprogramu 3.2.1 tvorba a šírenie hudobného diela c) šírenie hudobného diela.
 8. Ako zistím presnú výšku správneho poplatku a spôsob ako ho mám uhradiť?
  Informácie o presnej výške administratívneho poplatku, variabilnom symbole a čísle účtu, na ktorý je potrebné uhradiť poplatok nájdete vo vygenerovanej žiadosti v časti 1.3 Administratívny poplatok. Poplatok bude vygenerovaný iba žiadostiam o dotácie, štipendisti sú od neho oslobodení.

 9. Ako preukázať, že ako žiadateľ disponujem prostriedkami na spolufinancovanie?
  Na preukázanie spolufinancovania projektu postačuje čestné prehlásenie žiadateľa, ktoré je súčasťou vygenerovanej žiadosti.
 10.  Kedy môžem svoju žiadosť považovať za doručenú fondu?
  Stav svojej žiadosti môžete kontrolovať v registračnom systéme. Po tom ako je žiadosť fyzicky prijatá fondom, stav vašej žiadosti pôvodne „Zaregistrovaná žiadosť“ sa zmení na „Prijatá v podateľni“. Táto zmena môže trvať aj niekoľko dní v závislosti od počtu zaslaných žiadostí.

 11. Môžem v prípade dotácie v rámci podprogramu 3.5.1 tvorba a realizácia diel - audiovizuálne umenie predložiť povinné prílohy k žiadosti špecifikované v Štruktúre podpornej činnosti FPKNM v jazyku národnosti menšiny? 
  V podpograme 3.5.1 tvorba a realizácia diel - audiovizuálne umenie budú prílohy ako scenár, rozšírený námet a storyboard akceptované aj v jazyku národnostnej menšiny. Ostatné prílohy je potrebné predložiť v štátnom jazyku.