Metodické usmernenia

Odporúčania odbornej rady pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C žiadateľom o finančnú podporu projektu v rámci Programu 3: divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie.

 

Aké projekty podporuje Fond na podporu kultúry národnostných menšín?

Fond podporuje projekty, ktorých účelom je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchova a vzdelávanie k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a zabezpečenie interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám a sú orientované na kultúrnoosvetovú a vzdelávaciu činnosť, vedu a výskum, literárnu, nakladateľskú a vydavateľskú činnosť, divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie a interkultúrny dialóg a porozumenie.
Špecifikáciu jednotlivých podprogramov, ako aj potrebné povinné prílohy k žiadostiam, nájdete v dokumente Štruktúra podpornej činnosti FPKNM na rok 2020. Tento dokument si treba starostlivo preštudovať, lebo nesprávne zaradenie projektu, rozpočet, v ktorom budú́ neoprávnené́ náklady alebo chýbajúce povinné prílohy k žiadosti sú dôvodom na vyradenie žiadosti z rozhodovacieho procesu. Dobrý projekt teda predpokladá starostlivé preštudovanie tohto dokumentu.

 

Ako sa nestratiť vo všeobecných prioritách výzvy na rok 2020?

Štruktúra podpornej činnosti FPKNM na rok 2020 je rozsiahly dokument, preto odporúčame pri príprave žiadostí postupovať podľa nasledujúcich 7 krokov:
Krok 1: zamyslite sa a ujasnite si, na akú projektovú aktivitu chcete podať žiadosť. O základnej štruktúre jednotlivých programov píšeme v tomto dokumente v kapitolách Ako sa vyznať v prioritách na rok 2020 v programe 3? a Ako dobre zacieliť a popísať svoj projekt v programe 3?.
Krok 2: preštudujte si konkrétny program, v ktorom plánujete žiadať podporu, aké aktivity sú podporované, aké výdavky sú oprávnené a je ich možné financovať z projektu. Zamyslite sa, či s týmito financiami budete schopní projekt skutočne zrealizovať.
Krok 3: zvážte položky, ktoré nie sú oprávnené (t.z., že nie je možné na ne žiadať v danom podprograme) a odpovedzte si na otázku, či ste schopní projekt dofinancovať s pomocou sponzorov alebo vlastných financií. Ak si odpoviete áno, môžete pokračovať v príprave projektu.
Krok 4: stanovte si jasný zámer a ciele projektu, ktoré ste reálne schopní naplniť v prípade, že bude vaša žiadosť podporená. Podrobne si zadefinujte cieľovú skupinu (cieľové skupiny), pre ktorú (ktoré) je projekt určený. Dôležité je, aby ste vedeli odpovedať na otázky: Pre koho chceme urobiť podujatia/aktivity (cieľová skupina/skupiny)? Kde a ako budeme oslovovať cieľovú skupinu/skupiny? Ako od nich získame očakávania od podujatia/aktivity a ako zistíme, že sme ich očakávania naplnili? Kedy budeme považovať svoj projekt za úspešný?
Krok 5: premyslite si ako budete projekt propagovať a či na to máte kapacity. Ktorých ľudí a organizácie môžete osloviť s požiadavkou o pomoc? Aké médiá na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni oslovíte? Ako viete využiť pri propagácii a získaní cieľovej skupiny sociálne siete?
Krok 6: pripravte si komplexný plán podujatia alebo aktivít, čiže popis toho, ako aktivitu budete pripravovať, realizovať a vyhodnocovať. Dôležité je zamyslieť sa nad úlohami pre každého člena tímu a určiť si, za čo bude každý člen tímu zodpovedný.
Krok 7: spracujte si podrobný rozpočet tak, aby bolo zrejmé, ako ste danú položku vypočítali a nezabudnite napísať odôvodnenie, prečo je rozpočtová položka pre projekt nevyhnutná.

 

Ako sa vyznať v prioritách na rok 2020 v programe 3?

Pod prioritou sa rozumie preferovaná, najviac podporovaná téma, cieľová skupina alebo nástroj v danom roku. Žiadatelia, ktorí vo svojich projektoch majú odzrkadlené, jasne prepojené a zapracované jednu alebo viacej priorít, získavajú “plus body”, ktoré im pomáhajú byť úspešnými v získaní dotácie na realizáciu svojho projektu (neznamená to však, že projekty, ktoré neodzrkadľujú priority budú vyradené).
Pre rok 2020 Ministerstvo kultúry SR zadefinovalo pre celú štruktúru podpornej činnosti túto prioritnú tému:
1. Rok slovenského divadla - národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva
Pre rok 2020 Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zadefinovala pre celú štruktúru podpornej činnosti tieto dve prioritné témy:
1. Mesto kultúry Nové Zámky v roku 2020 - aktivity v oblasti kultúry národnostných menšín
2. Prípravy na sčítanie obyvateľstva v roku 2021 (najmä spoločenské kampane, výskum, vzdelávacie aktivity)
Pre rok 2020 Koordinačná rada pre rómsku národnostnú menšinu zadefinovala pre celú štruktúru podpornej činnosti tieto tri prioritné témy:
1. Rómovia ako súčasť Slovenska - aktivity zobrazujúce a prezentujúce Rómov ako súčasť Slovenskej republiky
2. Príprava na Rok Eleny Lackovej - aktivity spojené so 100. výročím narodenia spisovateľky Eleny Lackovej (príprava na rok 2021 - Rok Eleny Lackovej)
3. Podpora rómskej identity - aktivity podporujúce budovanie rómskej identity (Romipen) prostredníctvom vlastnej tvorby rómskych umelcov a umelkýň a rómskych akademikov a akademičiek
Priorizovanou cieľovou skupinou v roku 2020 bude skupina detí a mládeže vo veku do 25 rokov.

Prioritou programu v roku 2020 bude podpora projektov, ktoré:
- pri realizovaní aktivít využívajú najmä interkultúrny dialóg a národný dialóg;
- podporujú vlastnú tvorbu a individuálne výstupy z jednotlivých aktivít.

 

Ako preklopiť jednotlivé priority do programu 3?

 Prioritná téma: Rok slovenského divadla - národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva

Táto priorita môže byť ukotvená v programe 3 v cieľoch, témach, aktivitách, výstupoch, výsledkoch alebo dopade projektu. Vítané sú projekty, ktoré podporujú poznanie a šírenie informácií o rómskom divadelníctve na Slovensku. V tejto priorite sa môžete zamerať na históriu, aj súčasnosť rómskeho divadla na Slovensku, na rómske divadelné osobnosti (herci, režiséri, dramatici a podobne), ktoré prispeli k rozvoju rómskeho divadelníctva v minulosti alebo v súčasnosti, ako aj na samotnú tvorbu a uvedenie javiskového diela, či vytvorenie predlohy na naštudovanie a uvedenie divadelnej inscenácie, divadelné prehliadky, festivaly a súťaže, či iné divadelné aktivity. Odborná rada bude prihliadať na umelecké multidisciplinárne prepojovanie témy tejto priority s inými umeniami vo všetkých podprogramoch programu 3.

Prioritná téma: Mesto kultúry Nové Zámky v roku 2020 - aktivity v oblasti kultúry národnostných menšín

Priorita môže byť ukotvená v programe 3 v cieľoch, témach, aktivitách, výstupoch, výsledkoch alebo dopade projektu. Vítané sú projekty, ktoré budú dôstojne reprezentovať rómsku profesionálnu kultúru v regióne Nových Zámkov v rámci kultúrnych aktivít Mesto kultúry Nové Zámky 2020. Odporúčame projektovať podania tak, aby projekty obsahovali okrem samotnej umeleckej aktivity aj dôstojnú osvetovo-vzdelávaciu prezentáciu rómskej národnosti a kultúry s dôrazom na interkultúrny dialóg.

Prioritná téma: Prípravy na sčítanie obyvateľstva v roku 2021

Táto priorita môže byť ukotvená v programe 3 v cieľoch, témach, aktivitách, výstupoch, výsledkoch alebo dopade projektu. Vítané sú projekty z oblasti divadla, hudby, tanca, výtvarného umenia a audiovizuálneho umenia, ktoré budú smerovať k príprave a realizácii projektov určených na podporu sčítania obyvateľstva v roku 2021 a v tejto súvislosti na podporu rómskej identity - Romipenu.

Prioritná téma: Rómovia ako súčasť Slovenska

Priorita môže byť ukotvená v programe 3 v cieľoch, témach, aktivitách, výstupoch, výsledkoch alebo dopade projektu. Vítané sú projekty, ktoré podporujú poznanie o tom, ako a v ktorých dôležitých etapách Slovenska boli/sú Rómovia súčasťou zmien a smerovania Slovenska. Môžete sa zamerať na historické dáta alebo súčasnosť, významné rómske osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju národnostnej menšiny a tým aj Slovenska (alebo reprezentovali Slovensko) v minulosti alebo v súčasnosti.

Prioritná téma: Príprava na Rok Eleny Lackovej

V roku 2021 si pripomenieme 100. výročie narodenia významnej rómskej osobnosti, literátky Eleny Lackovej. Prioritou v rámci programu C v roku 2020 je preto príprava divadelných, hudobných, tanečných, výtvarných a audiovizuálnych autorských diel a aktivít, ktoré podporujú šírenie a prezentáciu diela Eleny Lackovej alebo sú jej osobnosťou inšpirované a šíria jej odkaz. Cieľom priority je, aby boli na rok 2021 pripravené kvalitné aktivity, ktoré podporujú posolstvo, myšlienky a tvorbu Eleny Lackovej. V praxi to znamená, že žiadatelia sa môžu v rámci tejto výzvy zamerať napríklad na vytvorenie adaptácií diel Eleny Lackovej, vytvorenie divadelných predlôh pre naštudovanie a uvedenie divadelných inscenácií o jej živote a diele, tvorbu nových hudobných diel inšpirovaných tvorbou alebo životom Eleny Lackovej, tvorbu tanečných javiskových diel na motívy tvorby alebo života Eleny Lackovej, na tvorbu výtvarných diel na motívy diel alebo života Eleny Lackovej, vývoj alebo tvorbu a realizáciu audiovizuálnych diel a videoklipov na motívy tvorby alebo života Eleny Lackovej.

Prioritná téma: Podpora rómskej identity - aktivity podporujúce budovanie rómskej identity (Romipen) prostredníctvom vlastnej tvorby rómskych umelcov a umelkýň a rómskych akademikov a akademičiek

V roku 2020 bude odborná rada uprednostňovať projekty, ktoré sa zameriavajú v cieľoch projektu, v cieľoch aktivít, vo výstupoch a výsledkoch na podporu hrdosti na „rómske JA”. Vítané budú predovšetkým projekty zacielené na rómske deti a mládež vo veku do 25 rokov z rôznych regiónov a sociálnych vrstiev (vrátane rómskych detí a mládeže, ktoré žijú v nerómskych náhradných rodinách a detských domovoch) a budovanie ich Romipenu prostredníctvom divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia. Za bonus budeme pokladať interaktívne zapojenie vyššie definovanej cieľovej skupiny detí a mládeže vo veku do 25 rokov ako divákov alebo do samotného procesu tvorby, v zmysle motivačnej, cielenej podpory ich talentu.

Prioritnou cieľovou skupinou pre rok 2020 sú deti a mládež vo veku do 25 rokov.

➔ odborná rada uprednostní projekty, ktoré sú priamo určené pre túto cieľovú vekovú skupinu. Prioritou je kontinuálna strategická práca s cieľovou skupinou.

Prioritnými nástrojmi, ktoré sú žiadateľom odporúčané využívať pri realizácii projektu sú:
- interkultúrny dialóg a národný dialóg - prioritou budú projekty, ktoré budú vytvárať priestor na rôzne formy diskusie medzi majoritou a rómskou minoritou, staršou - strednou a mladou rómskou generáciou, dialóg medzi slovenskými Rómami a rómskymi komunitami zo sveta alebo dialóg, ktorý smeruje k prepájaniu kultúr alebo generácií.
- vlastná tvorba a individuálne výstupy z jednotlivých aktivít - prioritne podporenými projektami budú tie projekty, ktoré sú zamerané na vlastnú tvorbu rómskych autorov alebo slovenských autorov podporujúcich budovanie národnej identity Rómov.

 

Ako dobre zacieliť a popísať svoj projekt v programe 3?

Ak je myšlienka vášho projektu zameraná na tvorbu a uvedenie javiskového diela - divadlo, divadelné prehliadky, festivaly a súťaže, divadelné aktivity, medzinárodné divadelné mobility a prezentácie, tvorbu a šírenie hudobného diela, hudobné festivaly, súťaže a koncerty, hudobné aktivity, medzinárodné hudobné mobility a prezentácie, tvorbu a uvedenie javiskového diela - tanec, tanečné prehliadky, festivaly a súťaže, tanečné aktivity, medzinárodné tanečné mobility a prezentácie, tvorbu a realizáciu výtvarných diel, výstavné a prezentačné aktivity, medzinárodné výtvarné mobility a prezentácie, tvorbu a realizáciu diel - audiovizuálne umenie, prehliadky, festivaly a súťaže - audiovizuálne umenie a medzinárodné mobility a prezentácie - audiovizuálne umenie Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia je ten ideálny na získanie dotačnej finančnej podpory pre váš projekt v tom príprade, ak žiadete o podporu výlučne pre profesionálnu umeleckú tvorbu a profesionálne umenie.

 

Na čo všetko môžete získať zdroje v programe 3?:

3.1 DIVADLO

3.1.1 tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo (dotácia, štipendium)

Zámerom je podpora určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované najneskôr v divadelnej sezóne 2020/2021. Možno žiadať na vytvorenie adaptácie pre divadelné uvedenie alebo na vytvorenie predlohy pre naštudovanie a uvedenie pôvodnej divadelnej inscenácie, na tvorbu a naštudovanie javiskového diela v oblasti divadelného umenia, uvedenie javiskového diela v oblasti divadelného umenia - podpora uvedenia javiskového diela a hosťovanie národnostného menšinového Divadla Romathan.

Vítanými budú pôvodné javiskové diela tématicky venované prioritám roku 2020, do ktorých budú tvorivo zapojené deti a mládež vo veku do 25 rokov alebo javiskové diela určené pre túto prioritnú cieľovú skupinu, pričom sa musí jednať o profesionálnu umeleckú tvorbu.

3.1.2 divadelné prehliadky, festivaly a súťaže (dotácia)

Zámerom je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov a súťaží a podujatí a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami. Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Možno žiadať na realizáciu divadelnej prehliadky, festivalu a/alebo súťaže.

Vítaným bude vznik tradície celoslovenskej divadelnej súťažnej prehliadky profesionálnych rómskych divadelných súborov s medzinárodnou účasťou.

3.1.3 divadelné aktivity (dotácia)

Zámerom je podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti profesionálneho divadelného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, vzdelávacie podujatia v oblasti divadla, organizovanie diskusií, seminárov, workshopov a pod.).

V roku 2020 budú v zmysle priorít vítanými vzdelávacie podujatia, semináre a workshopy určené pre rómske deti a mládež do 25 rokov, ktoré študujú divadelné umenie na SŠ a VŠ za účelom sieťovania nových profesionálnych rómskych divadelníkov a podpory ich profesionálneho rastu. Ako výstup týchto aktivít odporúčame naštudovanie javiskového diela.

3.1.4 medzinárodné divadelné mobility a prezentácie (dotácia)

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti divadelného umenia. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility umelcov z oblasti divadelného umenia (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

 

3.2 HUDBA

3.2.1 tvorba a šírenie hudobného diela (dotácia, štipendium)

Zámerom je podpora určená na tvorbu, naštudovanie a verejné uvedenie diel pôvodnej skladateľskej tvorby, hudobnej interpretácie všetkých hudobných žánrov, ako aj prezentáciu zhudobnenej národnostnej poézie a na šírenie hudby prostredníctvom CD/DVD nosičov alebo internetu. Možno žiadať na tvorbu nového hudobného diela, ktoré žiadateľ predloží vo forme rukopisu alebo na naštudovanie a realizáciu hudobného diela.

V roku 2020 bude v zmysle priorít vítaným zhudobnenie literárnych diel Eleny Lackovej, tvorba pre deti a mládež do 25 rokov a v rámci Romipenu tvorba pôvodnej autorskej hudby s prvkami rómskeho folklóru.

3.2.2 hudobné festivaly, súťaže a koncerty

Zámerom je podpora určená pre usporiadateľov profesionálnych hudobných festivalov, súťaží, koncertov a podujatí a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami. Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Preferovanými budú podujatia, ktoré budú tvorivo pracovať s témami a nástrojmi (diskusia, vlastná tvorba) priorít, zapájať do projektu deti a mládež do 25 rokov, či už ako aktívnych účinkujúcich (zborový spev, sólový spev, inštrumentalisti, interpretácia hudobnej tvorby mladých autorov, tanec, divadlo, výtvarné umenie, audiovízia) alebo ako divákov. Prioritne nám ide na týchto podujatiach o systematickú podporu mladých profesionálnych rómskych umelcov, ktorí sú študentami konzervatórií a vysokých umeleckých škôl a ktorých talent je potrebné cielene a masívne podporiť v spolupráci s dlhoročnými rómskymi profesionálnymi umelcami.

Vítanými a pozitívne hodnotenými bude invenčné prepájanie nových médií a iných umení (divadlo, tanec, výtvarné umenie, audiovízia) do dramaturgie podujatí v tomto podprograme, či už v rámci samotného programu alebo ako sprievodné podujatia (výstavy, divadlá malých foriem, monodrámy, tanečné prezentácie, tématicky ladené filmové projekcie a videoklipy, diskusie, okrúhle stoly a živé knihy) venované prioritám výzvy tak, aby podujatie v plnej miere podporilo nestreotypnú prezentáciu rómskej kultúry a multikultúrny dialóg s majoritou.

Odporúčame, aby podujatia boli koncipované ako prezentácia rómskej národnosti a rómskej kultúry smerom k majoritnej spoločnosti alebo ako kultúrne podujatia, kedy vysoké profesionálne umenie prichádza (ideálne bez vstupného) priamo do vylúčených rómskych komunít. Upozorňujeme žiadateľov, že pri žiadostiach odborná rada bude posudzovať výlučne profesionálne hudobné festivaly, súťaže a koncerty a odporúčame žiadosti pre neprofesionálne umenie na hudobné festivaly, súťaže a koncerty smerovať do programu 1, podprogram 1.2. neprofesionálne umenie.

Odborná rada žiadateľom odporúča podrobné, dôkladné a menovité rozpracovanie a odôvodnenie nevyhnutnosti všetkých položiek rozpočtu, ako aj vysvetlenie logiky, ako žiadateľ k danej sume dospel. Úspešnosť žiadosti okrem profesionálne vypracovaného obsahu, cieľov, cieľovej skupiny a dramaturgie podujatia totiž výrazne ovplyvní jasne, zrozumiteľne a podrobne profesionálne rozpoložkovaný a odargumentovaný rozpočet.

Odborná rada odporúča žiadateľom v tomto podprograme zahrnúť do projektu v rámci medializácie projektu aj profesionálne spracovanie a zverejnenie audiovizuálneho záznamu z celého podujatia (TV štátne, regionálne, rómske a web žiadateľa - webová stránka, sociálne siete). V prípade sprievodných akcií odporúčame ich spracovanie do spotu a zverejnenie na webe žiadateľa - webová stránka, sociálne siete. Takáto forma medializácie je vítaná a bude pozitívne hodnotená, pretože sa domnievame, že cieľom profesionálneho podujatia podporeného Fondom je aj takáto prezentácia podujatia, kultúry Rómov a dotačnej politiky Fondu širšej verejnosti.

3.2.3 hudobné aktivity (dotácia)

Zámerom je podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti profesionálneho hudobného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, vzdelávacie podujatia v oblasti hudby, organizovanie diskusií, seminárov alebo workshopov). V roku 2020 budú v zmysle priorít vítanými odborné vzdelávacie podujatia, semináre a workshopy určené pre mládež stredných a vysokých škôl umeleckého zamerania do 25 rokov, ktorá sa preukázateľne profesne profiluje v hudobnej oblasti. Cieľom je jej sieťovanie a hudobný profesný rast.

3.2.4 medzinárodné hudobné mobility a prezentácie (dotácia)

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti hudobného umenia. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility umelcov z oblasti hudobného umenia (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

 

3.3 TANEC

3.3.1 tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec (dotácia, štipendium)

Zámerom je podpora určená na tvorbu, naštudovanie a uvedenie javiskového diela, ktoré bude verejne prezentované v roku 2020. Dotáciu je možné použiť na vytvorenie a uvedenie javiskového diela, tvorbu a naštudovanie javiskového diela v oblasti tanečného umenia, uvedenie javiskového diela v oblasti tanečného umenia - podpora uvedenia javiskového diela, hosťovania profesionálnych národnostných tanečných divadiel/súborov.

V roku 2020 bude v zmysle priorít vítaným naštudovanie tanečných javiskových diel na motívy literárnych diel Eleny Lackovej, tvorba pre deti a mládež do 25 rokov a v rámci Romipenu tvorba tanečných kreácií, v ktorých sa stretáva moderné tanečné umenie s prvkami rómskeho folklóru.

3.3.2 tanečné prehliadky, festivaly a súťaže (dotácia)

Zámerom je podpora určená pre usporiadateľov tanečných prehliadok, festivalov a súťaží a podujatí a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami. Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

Vítaným bude vznik tradície celoslovenskej súťažnej tanečnej prehliadky profesionálnych rómskych tanečných súborov s medzinárodnou účasťou.

3.3.3 tanečné aktivity (dotácia)

Zámerom je podpora projektov, kde je zahrnutých viacero aktivít a podujatí v oblasti profesionálneho tanečného umenia (uvedenie menších javiskových foriem, vzdelávacie podujatia v oblasti tanca, organizovanie diskusií, seminárov alebo workshopov).

V roku 2020 budú v zmysle priorít vítanými odborné vzdelávacie podujatia, semináre a workshopy určené pre mládež stredných a vysokých škôl umeleckého zamerania do 25 rokov, ktorá sa dokázateľne profesne profiluje v tanečnom umení. Cieľom je jej sieťovanie a tanečný hudobný profesný rast.

3.3.4. medzinárodné tanečné mobility a prezentácie (dotácia)

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti tanečného umenia. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility umelcov z oblasti tanečného umenia (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

 

3.4 VÝTVARNÉ UMENIE

3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných diel (dotácia, štipendium)

Zámerom je podpora určená na tvorbu, návrh a/alebo realizáciu profesionálnych výtvarných diel z oblasti výtvarného umenia, a to hlavne tradičné média, nové médiá, dizajn, architektúru a reštaurovanie.

Bude vítaná výtvarná tvorba v oboroch dizajn, textilná tvorba, fotografia a nové médiá, reštaurovanie, úžitkové výtvarné umenie, grafika a iné média, vizuálna komunikácia, maliarstvo, intermédia, socha, objekt a ich inštalácia alebo kresba.

V roku 2020 bude v zmysle priorít vítaná tvorba a realizácia výtvarných diel k roku 2021 - Rok Eleny Lackovej, tvorba pre rómske deti a mládež do 25 rokov alebo tvorba, do ktorej sú spolu s profesionálnymi výtvarnými umelcami zapojené aj deti a mládež do 25 rokov alebo tvorba cyklov výtvarných diel, v ktorých sa objaví ako hlavná téma Romipen.

 3.4.2 výstavné a prezentačné aktivity (dotácia)

Zámerom je podpora určená na kurátorskú činnosť a pre usporiadateľov individuálnych a kolektívnych výstav a podujatí a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami (workshopy, tvorivé dielne a pod.). Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi (katalóg, bulletin a pod.), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov.

V roku 2020 budú vítané výstavné a prezentačné aktivity s účasťou rómskych výtvarníkov, ktoré sa budú tématicky dotýkať priorít roku 2020 alebo priritnej cieľovej skupiny a prioritných nástrojov roku 2020.

3.4.3 medzinárodné výtvarné mobility a prezentácie (dotácia)

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti výtvarného umenia. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility umelcov z oblasti výtvarného umenia (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

 

3.5 AUDIOVIZUÁLNE UMENIE

3.5.1 tvorba a realizácia diel - audiovizuálne umenie (dotácia, štipendium)

Zámerom je podnietiť vznik „náročných audiovizuálnych diel“ mapujúcich spoločenské a kultúrne dianie národnostných menšín na Slovensku. Ide o diela, ktorých jediné pôvodné znenie je v jazyku členského štátu EÚ s malou rozlohou, malým počtom obyvateľov alebo malou jazykovou oblasťou, krátke filmy, prvé a druhé filmy začínajúcich režisérov, dokumentárne filmy, nízkorozpočtové alebo z komerčného hľadiska inak náročné diela. Podpora je určená na vývoj audiovizuálneho diela - podporu literárnej prípravy, na vývoj audiovizuálneho diela, na tvorbu a realizáciu audiovizuálneho diela alebo na videoklip (krátkometrážne audiovizuálne dielo, ktorého zvukovou zložkou je pôvodné hudobné dielo, ktoré doprevádza obrazová zložka).

V roku 2020 budú v zmysle priorít vítanými vývoj a vznik audiovizuálnych diel a videoklipov, ktoré sa dotýkajú tém:

a. Rómovia ako súčasť Slovenska - vítané budú dokumentárne a hrané filmy ktoré mapujú históriu alebo súčasnosť života Rómov na Slovensku, ich postavenie a vývoj sebaurčovacieho národnostného procesu, osvetľujú problematiku rómskej identity - Romipen, ako aj audiovizuálne diela, ktoré podporujú toleranciu a porozumenie medzi Rómami a majoritou, prípadne poukazujú na problémy a diskrimináciu, ktorým čelí rómska komunita, a to aj cez autentické ľudské príbehy z rôznych sociálnych a teritoriálnych oblastí Slovenska.

b. príprava na Rok Eleny Lackovej - vítané budú dokumentárne filmy, ktoré mapujú život a dielo Eleny Lackovej a krátkometrážne poviedkové hrané filmy, ktoré by mohli byť v roku Eleny Lackovej spojené a odvysielané ako cyklus, resp. poviedkový film.

c. podpora rómskej identity (Romipen) - aktivity podporujúce budovanie rómskej identity - vítané budú dokumentárne a hrané filmy a videoklipy, ktoré podporujú budovanie rómskej identity predovšetkým u prioritnej diváckej cieľovej skupiny rómskych detí a mládeže do 25 rokov alebo filmy, ktorých hlavným hrdinom je predstaviteľ tejto cieľovej skupiny alebo filmy, ktorých témou je život a hľadanie identity u prioritnej cieľovej skupiny.

d. Mesto kultúry Nové Zámky v roku 2020 - aktivity v oblasti kultúry národnostných menšín - vítané budú dokumentárne a hrané filmy a videoklipy, ktoré sa dotýkajú života Rómov v minulosti a dnes na Poddunajsku a v regióne Nové Zámky, vrátane životných príbehov Rómov z tohto regiónu.

e. Príprava na sčítanie obyvateľstva v roku - vítané budú dokumentárne a hrané filmy, ktoré sa venujú vzdelávacej a osvetovej činnosti ohľade témy sčítania obyvateľstva v roku 2021 a budú použité na aktiváciu rómskej národnosti pri sčítaní ľudu v roku 2021.

f. Rok slovenského divadla - národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva - vítané budú dokumentárne a hrané filmy a videoklipy venované rómskemu ochotníckemu a profesionálnemu divadlu a jeho osobnostiam v minulosti i súčasnosti.

Odborná rada uvíta zameranie audiovizuálnych diel na prioritnú cieľovú skupinu detí a mládeže vo veku do 25 rokov. Odborná rada C uprednostní audiovizuálne projekty, ktoré sa venujú životu detí a mládeže do 25 rokov alebo projekty, ktoré sú priamo určené pre túto cieľovú vekovú skupinu. Prioritou je kontinuálna strategická práca s cieľovou skupinou.

Prioritným nástrojom, ktorý je žiadateľom odporúčaný využívať pri realizácii audiovizuálneho projektu je interkultúrny dialóg a národný dialóg.

Odborná rada žiadateľom odporúča podrobné dôkladné rozpracovanie a odôvodnenie nevyhnutnosti všetkých položiek rozpočtu, ako aj vysvetlenie logiky, ako žiadateľ k danej sume dospel. Úspešnosť žiadosti okrem profesionálne vypracovaného námetu/scenára, cieľov, cieľovej skupiny a dramaturgie audiovizuálneho diela totiž výrazne ovplyvní jasne, zrozumiteľne a podrobne profesionálne rozpoložkovaný a odargumentovaný rozpočet.

Odborná rada bude prihliadať na to, či výsledné filmové dielo plánuje žiadateľ katalogizovať a zverejniť aj cez portál Štátnej vedeckej knižnice v Prešove - Dokumentačno-informačnému centru rómskej kultúry a či ráta s jazykovými mutáciami v slovenskom, rómskom a anglickom jazyku.

3.5.2 prehliadky, festivaly a súťaže - audiovizuálne umenie (dotácia)

Zámerom je podpora určená pre usporiadateľov prehliadok, festivalov a súťaží a podujatí a aktivít priamo súvisiacich s týmito podujatiami v oblasti audiovizuálneho umenia. Podporu je možné použiť na náklady súvisiace s realizáciou podujatia, odbornými materiálmi, ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných tvorcov. Vítaným bude vznik tradície celoslovenskej filmovej súťažnej prehliadky/festivalu filmov, videoklipov a audiovizuálnej publicistiky venujúcej sa rómskym témam, najlepšie s medzinárodnou účasťou.

3.5.3 medzinárodné mobility a prezentácie - audiovizuálne umenie (dotácia)

Zámerom je podpora určená na medzinárodnú prezentáciu, spoluprácu a vytváranie networkov v oblasti audiovizuálneho umenia. Dotáciu je možné použiť aj na podporu mobility umelcov z oblasti audiovizuálneho umenia (prezentácia umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, účasť na letných školách, tvorivých dielňach, súťažiach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch a pod.).

 

Ako zistíte, že máte dobre pripravený projekt?
Dobre spracovaný projekt nemusí byť rozsiahly. Dôležité je, aby v ňom boli informácie, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie projektu, jeho myšlienky, zamerania na cieľovú skupinu alebo cieľové skupiny, informácie o tom, ako boli vypočítané náklady na jednotlivé aktivity projektu. Dobre vypracovaná žiadosť projektu by mala kladne odpovedať na tieto kontrolné otázky:

❖ Je v zhrnutí projektu jasne čitateľné, čo a pre koho chcete uskutočniť, pripraviť, natočiť, realizovať?

❖ Je v projekte jednoznačne popísaná potreba, dôvody prečo je váš projekt dôležitý pre podporu rómskej kultúry a ideálne pre jej priority v roku 2020?

❖ Je v popise cieľových skupín uvedené, kto sú vaše cieľové skupiny, ako budete cieľové skupiny oslovovať, vyberať, prípadne s nimi spolupracovať?

❖ Je v projekte jasne uvedené, ktoré skupiny budú mať prínos z uskutočneného projektu alebo jeho jednotlivých aktivít?

❖ Je v popise projektu jasne čitateľné ako budete aktivity realizovať a ako zistíte, že boli prínosom pre cieľovú skupinu/skupiny?

❖ Je v projekte popísaný postup ako budete o projekte informovať na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni?

❖ Odzrkadľuje projekt aspoň jednu z priorít na rok 2020? Je prepojenie na prioritu viditeľné v cieľoch a v metodológii jednotlivých aktivít?

❖ Je z jednotlivých položiek rozpočtu zrejmé, ako ste ich vypočítali a koľko bude jednotlivá aktivita alebo jednotlivý honorár stáť?

❖ Nezabudli ste popísať, kde všade získate zdroje na pokrytie nákladov?