Metodické usmernenia

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie (ďalej len "odborná rada") (Program 3), iniciuje vznik a prevádzkovanie takých odborných umeleckých podujatí, ktorých účastníci môžu byť aj neprofesionálni tvorcovia a interpreti, ale v danom žánri predstavujú vysokú umeleckú hodnotu, ich súťaže sú viacstupňové, majú celoslovenskú pôsobnosť a celoslovenskej prehliadke predchádza prísny odborný výber.Zo žiadateľov, ktorí plánujú organizovať podujatie celoslovenského rozmeru podľa predchádzajúcich kritérií odborná rada podporí dve celoštátne podujatia (jedno pre deti a mládež a jedno pre dospelých) v každom umeleckom žánri. Odborná rada môže vybrané nepodporené projekty odporučiť odbornej rade pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová činnosť, vzdelávanie, vedu a výskum na podporu.