Výzvy 2022

Výzva č. 2/2022

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami  zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

VÝZVU 

Na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Táto výzva sa vyhlasuje pre oprávnených žiadateľov v nasledovných programoch a podprogramoch:

 

Národnostná menšina Program /Podprogram Forma podpory
 bulharská, česká,        chorvátska, moravská,    nemecká, poľská,        rusínska, ruská, srbská, ukrajinská a židovská 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu  
1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity

Dotácia

1.2 neprofesionálne umenie
1.3 vzdelávacie projekty
1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín
1.5 podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín
1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín Dotácia/Štipendium
1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín
1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity Dotácia
3. Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia  
3.1.1 tvorba a uvedenie javiskového diela –  divadlo Dotácia/Štipendium
3.1.2 divadelné prehliadky, festivaly a súťaže Dotácia 
3.1.3 divadelné aktivity
3.1.4 medzinárodné divadelné mobility a prezentácie
3.2.1 tvorba a šírenie hudobného diela Dotácia/Štipendium
3.2.2 hudobné festivaly, súťaže a koncerty Dotácia 
3.2.3 hudobné aktivity
3.2.4 medzinárodné hudobné mobility a prezentácie
3.3.1 tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec Dotácia/Štipendium
3.3.2 tanečné prehliadky, festivaly a súťaže Dotácia
3.3.3 tanečné aktivity
3.3.4 medzinárodné tanečné mobility a prezentácie       
3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných diel Dotácia/Štipendium
3.4.2 výstavné a prezentačné aktivity Dotácia
3.4.3 medzinárodné výtvarné mobility a prezentácie
3.5.1 tvorba a realizácia diel – audiovizuálne umenie Dotácia/Štipendium
3.5.2 prehliadky, festivaly a súťaže –  audiovizuálne umenie Dotácia
3.5.3 medzinárodné mobility a prezentácie audiovizuálne umenie

 

Podrobnejšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2022 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty.

 

TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ

Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému fondu v termíne od 15. februára 2022 najneskôr do 15. marca 2022 do 15.00 hod. a doručiť fondu podpísaný formulár žiadosti  v tlačenej podobe spolu so všetkými prílohami z elektronickej registrácie, ako aj prílohami  v tlačenej alebo v elektronickej podobe, ktoré nie sú súčasťou elektronickej registrácie a sú povinné podľa príslušnej výzvy.

 

POČET PREDKLADANÝCH ŽIADOSTÍ

Žiadatelia predkladajú jednu žiadosť o poskytnutie dotácie na jeden projekt. Počet žiadostí v rámci štruktúry podpornej činnosti fondu nie je obmedzený.Za spracovanie podanej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok, ktorý je 0,1 % z výšky žiadateľom požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur. Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov.

 

PRÍLOHY K ŽIADOSTI

Žiadateľ o dotáciu v zmysle § 17 ods. 2, písm. c), e) a f) zákona je povinný k žiadosti priložiť:

  1. Úradne osvedčenú kópiu dokladu o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra. Takýto doklad je žiadateľ povinný predložiť v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ktorú podáva fondu. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.
  1. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou alebo kópia potvrdenia banky o vedení účtu). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa. Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov.
  2. V prípade žiadateľov, ktorí podávajú prvú žiadosť fondu: kópia dokladu o pridelení IČO alebo kópia dokladu obsahujúceho požadovaný údaj vydaný príslušným orgánom štátnej správy, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra.
  3. V prípade žiadateľov, ktorí podávajú prvú žiadosť fondu: potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán, je oprávnená konať za žiadateľa (napr.: kópia zápisnice, kópia  menovacieho dekrét alebo kópia iného relevantného doklad), ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra.
  4. Ak je žiadateľom o dotáciu fyzická osoba – jednotlivec, prikladá k žiadosti o dotáciu kópiu preukazu totožnosti.
  5. Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti.

 

Žiadateľ o štipendium v zmysle § 17 ods. 7 s poukazom na § 17 ods. 2 zákona je povinný k žiadosti priložiť:

  1. Kópiu preukazu totožnosti.
  2. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou alebo kópia potvrdenia banky o vedení účtu). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa.

 

ŠPECIFICKÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI 

ak nie je v Štruktúre podpornej činnosti fondu na rok 2022 pre daný podprogram uvedené inak, prílohy sa predkladajú zároveň aj v elektronickej podobe v registračnom systéme.

Prílohy musia mať celkovo maximálne 10 MB. Registračný systém FPKNM podporuje nasledujúce formáty textových súborov: Portable Document Format (PDF), Open Document Format (ODT), Office Open XML (DOCX) a nasledujúce formáty grafických súborov: Graphics Interchange Format (GIF), Portable Network Graphics (PNG), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), Tagged Image File Format (TIF, TIFF). Fond odporúča, aby žiadatelia prikladali prílohy k žiadostiam vo formáte Portable Document Format (PDF).

 

DORUČENIE ŽIADOSTÍ  

Žiadosť môže byť doručená na adresu Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava:

  • poštou - rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr dátum ukončenia predkladania žiadostí (kancelária odporúča zasielať žiadosti doporučene),
  • kuriérom - do kancelárie fondu do 15.00 hod. v deň ukončenia predkladania žiadostí. Na obálke so žiadosťou je potrebné uviesť číslo žiadosti a národnostnú menšinu.

UPOZORNENIE: Osobné doručenie do podateľne fondu nie je možné kvôli obmedzeniam súvisiacim s pandémiou koronavírusu.

 

KONZULTÁCIE

V prípade potreby a podľa časových možností poskytuje kancelária žiadateľom konzultácie k podaniu žiadosti predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v pracovných dňoch v úradných hodinách, ktoré budú zverejnené na webovom sídle fondu.

Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácie nie sú určené na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrolu úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti.

Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

 

Bratislava 15. februára 2022                                                                                                       PhDr. Alena Kotvanová   

                                                                                                                                                                                riaditeľka                                                                                                                                                                                                                                                      Fondu na podporu                                                                                                                                                                                                                                               národnostných menšín

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva 2_2022.pdf)Výzva 2/2022