Výzvy 2023

Výzva č. 2/2023

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu a Podporu interkultúrneho dialógu a porozumenia za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Táto výzva sa vyhlasuje pre oprávnených žiadateľov jednotlivých národnostných menšín v nasledovných programoch a podprogramoch:

 

Národnostná menšina Program /Podprogram Forma podpory
rómska 1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity Dotácia
rómska 1.2 neprofesionálne umenie Dotácia
rómska 1.3 vzdelávacie projekty Dotácia
1.4 výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež alebo dospelých v oblasti práv národnostných menšín Dotácia
1.5 výskumné a edičné aktivity v oblasti práv národnostných menšín Dotácia/Štipendium
1.6 výskumné aktivity v oblasti kultúry, histórie, spôsobu života alebo jazyka národnostnej menšiny Dotácia/Štipendium
1.7 zahraničné alebo medzinárodné kultúrne aktivity Dotácia

maďarská

3.1.1 tvorba a uvedenie divadelného diela Dotácia/Štipendium
3.1.2 divadelné prehliadky, festivaly, súťaže a iné aktivity Dotácia
3.1.3 zahraničné a medzinárodné divadelné mobility a prezentácie Dotácia
3.2.1 tvorba a šírenie hudobného diela Dotácia/Štipendium
3.2.2 hudobné prehliadky, festivaly, súťaže a iné aktivity Dotácia
3.2.3 zahraničné a medzinárodné hudobné mobility a prezentácie Dotácia
3.3.1 tvorba a uvedenie tanečného diela Dotácia/Štipendium
3.3.2 tanečné prehliadky, festivaly, súťaže a iné aktivity Dotácia
3.3.3 zahraničné a medzinárodné tanečné mobility a prezentácie Dotácia
3.4.1 tvorba a realizácia výtvarných diel Dotácia/Štipendium
3.4.2 výstavy a prezentácie, súťaže a iné aktivity v oblasti výtvarného umenia Dotácia
3.4.3 zahraničné a medzinárodné výtvarné mobility a prezentácie Dotácia
3.5.1 tvorba a realizácia audiovizuálnych diel Dotácia/Štipendium
3.5.2 prehliadky, festivaly a súťaže v oblasti audiovizuálneho umenia Dotácia
3.5.3 zahraničné a medzinárodné mobility a prezentácie v oblasti audiovizuálneho umenia Dotácia
Podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia 4.1 kultúrne a osvetové aktivity a podujatia Dotácia
4.2 aktivity a podujatia zamerané na výskum a popularizáciu jeho výsledkov Dotácia/Štipendium
4.3 periodická, neperiodická tlač, elektronické médiá a audiovízia Dotácia/Štipendium
4.4 výchovno-vzdelávacie podujatia Dotácia

Podrobnejšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2023 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty.

 

PRIORITA KOORDINAČNEJ RADY KULTÚRY RÓMSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY NA ROK 2023

Podpora projektov zameraných na plnenie cieľov Akčných plánov k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na roky 2022-2024 a Vízie rozvoja rómskej kultúry, jazyka a podpory identity a Akčného plánu na roky 2022-2024.

 

TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ

Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému fondu najneskôr do 16. januára 2023 do 15.00 hod. a doručiť fondu podpísaný formulár žiadosti v tlačenej podobe spolu so všetkými prílohami z elektronickej registrácie, ako aj prílohami v tlačenej alebo v elektronickej podobe, ktoré nie sú súčasťou elektronickej registrácie a sú povinné podľa príslušnej výzvy.

 

POČET PREDKLADANÝCH ŽIADOSTÍ

Žiadatelia predkladajú jednu žiadosť o poskytnutie dotácie na jeden projekt. Počet žiadostí v rámci štruktúry podpornej činnosti fondu nie je obmedzený.

Za spracovanie podanej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo forme dotácie je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu administratívny poplatok, ktorý je 0,1 % z výšky žiadateľom požadovaných finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.

Žiadatelia o štipendium môžu v rámci štruktúry podpornej činnosti (vo všetkých programoch a podprogramoch) predložiť maximálne jednu žiadosť o pridelenie prostriedkov.

  

PRÍLOHY K ŽIADOSTI

 Žiadateľ o dotáciu v zmysle § 17 ods. 2, písm. c), e) a f) zákona je povinný k žiadosti priložiť:

  1. Úradne osvedčenú kópiu dokladu o právnej subjektivite žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra. Takýto doklad je žiadateľ povinný predložiť v platnom a účinnom znení k prvej žiadosti, ktorú podáva fondu. Ak nastala zmena v doklade podľa prvej vety, je žiadateľ povinný priložiť zmenený doklad k najbližšej žiadosti podávanej po zmene dokladu.
  2. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou alebo kópia potvrdenia banky o vedení účtu). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa. Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov.
  3. V prípade žiadateľov, ktorí podávajú prvú žiadosť fondu: kópia dokladu o pridelení IČO alebo kópia dokladu obsahujúceho požadovaný údaj vydaný príslušným orgánom štátnej správy, ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra.
  4. V prípade žiadateľov, ktorí podávajú prvú žiadosť fondu: potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutárny orgán, je oprávnená konať za žiadateľa (napr.: kópia zápisnice, kópia menovacieho dekrétu alebo kópia iného relevantného dokladu), ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra.
  5. Ak je žiadateľom o dotáciu fyzická osoba – jednotlivec, prikladá k žiadosti o dotáciu kópiu preukazu totožnosti (kópia oboch strán dokladu).
  6. Potvrdenie o zaplatení administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti.

 

Žiadateľ o štipendium v zmysle § 17 ods. 7 s poukazom na § 17 ods. 2 zákona je povinný k žiadosti priložiť:

  1. Kópiu preukazu totožnosti (kópia oboch strán dokladu).
  2. Doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, súčasťou ktorého musí byť číslo účtu v tvare IBAN (t. z. kópia zmluvy s bankou alebo kópia potvrdenia banky o vedení účtu). Názov majiteľa účtu musí byť identický s názvom žiadateľa.

 

ŠPECIFICKÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI

Ak nie je v Štruktúre podpornej činnosti fondu na rok 2023 pre daný podprogram uvedené inak, prílohy sa predkladajú zároveň aj v elektronickej podobe v registračnom systéme.

Prílohy musia mať celkovo maximálne 10 MB. Registračný systém FPKNM podporuje nasledujúce formáty textových súborov: Portable Document Format (PDF), Open Document Format (ODT), Office Open XML (DOCX) a nasledujúce formáty grafických súborov: Graphics Interchange Format (GIF), Portable Network Graphics (PNG), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), Tagged Image File Format (TIF, TIFF). Fond odporúča, aby žiadatelia prikladali prílohy k žiadostiam vo formáte Portable Document Format (PDF).

 

SPÓSOB DORUČENIA ŽIADOSTÍ

Žiadosť je potrebné doručiť na adresu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava:

  • poštou - rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr dátum ukončenia predkladania žiadostí (kancelária odporúča zasielať žiadosti doporučene),
  • kuriérom - do kancelárie fondu do 15.00 hod. v deň ukončenia predkladania žiadostí.

Na obálke so žiadosťou je nutné uviesť číslo žiadosti a národnostnú menšinu.

 

KONZULTÁCIE

V prípade potreby a podľa časových možností poskytuje kancelária žiadateľom konzultácie k podaniu žiadosti predovšetkým telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v pracovných dňoch v úradných hodinách, ktoré sú zverejnené na webovom sídle fondu.

Predmetom konzultácie je najmä vysvetlenie vnútorných predpisov fondu súvisiacich s predkladaním žiadostí, s ich hodnotením a s poskytovaním finančných prostriedkov fondu. Konzultácie nie sú určené na zostavovanie a kontrolu rozpočtu k žiadosti, editovanie žiadosti v registračnom systéme fondu, kontrolu údajov v žiadosti pred jej podaním, ani na predbežnú kontrolu úplnosti žiadosti a jej príloh pred podaním žiadosti.

Kontrolu správnosti údajov uvedených v žiadosti a úplnosti jej príloh vykonáva kancelária až po doručení žiadosti. Kancelária si vyhradzuje právo neposkytnúť konzultáciu z časových dôvodov, alebo ak žiadateľ požaduje poskytnutie informácií, ktoré nie sú predmetom konzultácie.

Bratislava 9. decembra 2022

    PhDr. Alena Kotvanová

              riaditeľka

Fondu na podporu kultúry

  národnostných menšín

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva 2_2023.pdf)Výzva č. 2/2023