Novinky

Podmienkou účasti verejnosti na vypočutí je registrácia prostredníctvom registračného formulára. Žiadatelia, ktorým bola zaslaná pozvánka na verejné vypočutie sa NEREGISTRUJÚ.

V zmysle uznesenia č. 16 z 29.októbra 2018 zo 7. zasadnutia Správnej rady FPKNM v rámci práva schvaľovať zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí Správna rada FPKNM:

a) schvaľuje návrh verejne vypočuť všetkých žiadateľov, ktorí žiadajú dotáciu nad 40 000,- Eur vrátane,
b) ukladá odborným radám verejne vypočuť všetkých žiadateľov, ktorí žiadajú dotáciu nad 40 000,- Eur.


REGISTRÁCIA

Archív noviniek