Novinky

Novinky

Fond 12. augusta 2021 spúšťa v súlade s § 6a, 6b a 6c zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín evidenciu kultúrnych organizácií národnostných menšín. Kultúrne organizácie, ktoré majú záujem podieľať sa na výbere a voľbe kandidátov na členov odborných rád a spĺňajú zákonné podmienky, sa môžu zaevidovať na tomto linku:

Evidencia

Následne žiadatelia o evidenciu vytlačia príslušné tlačivá, priložia povinné prílohy a zašlú na adresu:

Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava:

• poštou – rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr dátum ukončenia predkladania žiadostí (kancelária odporúča zasielať žiadosti doporučene),

• kuriérom – do kancelárie fondu do 15.00 hod. v deň ukončenia predkladania žiadostí,

• osobne – do kancelárie fondu do 15.00 hod. v deň ukončenia predkladania žiadostí.

Na obálke so žiadosťou je potrebné uviesť: „Evidencia“.

Termín predkladania žiadostí pre jednotlivé národnostné menšiny:

  • 6. septembra 2021 do 15.00 hod. pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu;
  • 13. septembra 2021 do 15.00 hod. pre maďarskú, rómsku a rusínsku národnostnú menšinu.

Vzhľadom na novelu zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde  na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnú od 21. mája 2020 si vás dovoľujeme informovať, že žiadateľ, ktorému bolo navrhnuté pridelenie finančných prostriedkov FPKNM nie je už povinný doručiť FPKNM potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie daňové exekučné konanie.

Archív noviniek