Novinky

Novinky

Fond zverejnil  Výzvu na registráciu organizácií národnostných menšín pre uskutočnenie volebného zhromaždenia za účelom voľby členov odborných rád kultúry bulharskej  národnostnej menšiny. 

VR 1/2021

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre maďarskú národnostnú menšinu a pre oblasť interkultúrneho dialógu a porozumenia. Termín predkladania žiadostí je do 29. januára 2021.

Maďarská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci programu profesionálneho umenia. V oblasti interkultúrneho dialógu a porozumenia majú možnosť predkladať projekty všetky autochtónne menšiny ako aj neautochtónne menšiny.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021 obsahuje prioritu určenú správnou radou fondu a to sú aktivity spojené s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľov, najmä aktivity spojené s informovanosťou o právach spojených s príslušnosťou k národnostnej menšine.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry trinástich na Slovensku oficiálne uznaných národnostných menšín. V roku 2021 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur. 

Výzva č. 4/2021

Vážení žiadatelia,

informujeme Vás, že v súvislosti s pandemickými opatreniami pracuje kancelária Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v obmedzenom režime. Kontaktujte, prosím, referentov predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie, nie telefonicky.

Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že podateľňa Fondu je až do odvolania pre verejnosť zatvorená a neprijíma zásielky doručené osobne.

Ďakujeme za porozumenie.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil už tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 15. januára 2021.

Maďarská národnostná menšina môže predkladať žiadosti v rámci podprogramu neprofesionálne umenie.

Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci programu profesionálneho umenia.

Nasledujúca výzva na predkladanie žiadostí pre maďarskú národnostnú menšinu a odbornú radu interkultúrneho dialógu a porozumenia bude zverejnená 5. januára 2021.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021 obsahuje prioritu určenú Správnou radou fondu a to sú aktivity spojené s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľov, najmä aktivity spojené s informovanosťou o právach spojených s príslušnosťou k národnostnej menšine.

Výzva č. 3/2021

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil už druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre dvanásť národnostných menší. Termín predkladania žiadostí je do 5. januára 2021.

Výzva sa týka všetkých programov a podprogramov pre bulharskú, chorvátsku, českú, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu.

Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci podprogramov kultúrno-osvetová a vzdelávacia činnosť, veda, výskum a neprofesionálne umenie.

Nasledujúca výzva na predkladanie žiadostí pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu bude zverejnená 14. decembra 2020.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021 obsahuje prioritu určenú Správnou radou fondu a to sú aktivity spojené s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľov, najmä aktivity spojené s informovanosťou o právach spojených s príslušnosťou k národnostnej menšine.

Výzva č. 2/2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že prostredníctvom registračného systému FPKNM je už možné vyhotoviť vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie dotácií z roku 2020. Prijímatelia sú pri vyúčtovaní povinní postupovať v zmysle dokumentu: Príručka pre vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie projektu, ktorá je zverejnená na webovom sídle FPKNM v časti Dokumenty pre žiadateľa. V tejto časti je taktiež zverejnený manuál Postup pri vyúčtovaní projektu v registračnom systéme FPKNM 2019, ktorý slúži ako pomôcka pri práci v registračnom systéme.

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa koronavírusu bude podateľňa FPKNM až do odvolania zatvorená. Žiadame Vás, aby ste využili služby Slovenskej pošty.

Ďakujeme za porozumenie.

Vzhľadom na novelu zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde  na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnú od 21. mája 2020 si vás dovoľujeme informovať, že žiadateľ, ktorému bolo navrhnuté pridelenie finančných prostriedkov FPKNM nie je už povinný doručiť FPKNM potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie daňové exekučné konanie.

Usmernenia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti
s ochorením COVID-19

zo dňa 23. apríla 2020

 

V nadväznosti na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19 vydáva Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) nasledovné usmernenia týkajúce sa realizácie projektov podporených vo forme dotácií v roku 2020:

 

1. Žiadatelia musia pred podpisom zmluvy objektívne zvážiť či naozaj vedia projekt realizovať a či pristúpia k podpísaniu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020 (ďalej len „zmluva“).

 

2. V prípade, že sa žiadatelia rozhodnú projekt nezrealizovať alebo sa rozhodnú pred podpisom zmluvy zmeniť resp. aktualizovať výstupy v zmluve bezodkladne musia kontaktovať príslušnú referentku a tieto zmeny s ňou konzultovať.

 

3. Žiadna zo zmien nesmie byť v rozpore s účelom uvedeným v zmluve.

 

4. Každý prijímateľ bude môcť dotáciu použiť najneskôr do 31. marca 2021vyúčtovanie dotácie bude povinný vypracovať a predložiť do 30. apríla 2021, Nie je potrebné podávať žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu.

 

5. Všetky zmeny týkajúce sa zmluvných podmienok (zmena rozpočtu, výstupov a pod.) v už podpísanej zmluve sa budú posudzovať individuálne na základe žiadosti o zmenu použitia dotácie. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárom/štatutárnym orgánom prijímateľa a zaslaná ako príloha z oficiálneho registračného emailu prijímateľa. V prípade schválenia takejto zmeny bude vyhotovený dodatok k zmluve.

 

6. V prípade realizácie podujatí je možné požiadať aj o online prezentáciu. Takéto zmeny je potrebné konzultovať s príslušnou referentkou. Fond bude takéto žiadosti posudzovať individuálne s ohľadom na účel projektu a cieľovú skupinu, pričom musí byť zachovaná kvalita a výstupy projektu. To, že bude projekt prezentovaný online musí byť uvedené aj vo výstupoch v zmluve. Z online prezentácie musí byť vyhotovený záznam, ktorý prijímateľ priloží k vyúčtovaniu projektu. Online prezentácii podujatia je potrebné prispôsobiť aj rozpočtové položky.

 

7. Apelujeme na žiadateľov, aby využívali rozpočtové položky so zreteľom na aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo vzťahu k verejným podujatiam (napr. prenájom priestorov na víkendové podujatie alebo ubytovanie počas aktuálnych opatrení bude neoprávnená položka, a pod.).

 

8. Podujatia určené pre verejnosť nie je možné organizovať bez prítomnosti publika.

 

9. V prípade, že sa prijímateľ rozhodne projekt nerealizovať a toto svoje rozhodnutie Fondu písomne oznámi, prijímateľ vráti Fondu celú dotáciu bez zbytočného odkladu po zaslaní oznámenia o upustení od realizácie projektu. Vrátením celej dotácie Fondu zmluva zaniká. Vrátením dotácie sa rozumie jej pripísanie na príslušný bankový účet Fondu v zmysle bodu 4.1 zmluvy.

 

10. Podateľňa Fondu je až do odvolania zatvorená. Žiadame Vás, aby ste využili služby Slovenskej pošty. Zároveň Vás prosíme, aby ste v prípade potreby kontaktovali referentky len prostredníctvom e-mailovej komunikácie, nie telefonicky.

                                                                                                                          

                                                                                                                               Norbert Molnár

                                                                                                                                  riaditeľ Fondu na podporu

                                                                                                                                   kultúry národnostných menšín

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Usmernenia COVID-19.pdf)Usmernenia COVID-19

Archív noviniek