Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 7. januára 2020.

Maďarská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci podprogramu 1.2 neprofesionálne umenie. Podpora je určená najmä na festivaly a prehliadky (folklórne, hudobné, tanečné, spevácke, divadelné), súťaže v umeleckej tvorivosti, hudobné, tanečné, divadelné, výstavné, multižánrové aktivity a prezentáciu literárnych aktivít. V prípade rómskej národnostnej menšiny ide o všetky podprogramy týkajúce sa profesionálneho umenia.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2020 obsahuje priority určené Ministerstvom kultúry SR, správnou radou a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla – národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva. Správna rada sa uzniesla na podpore aktivít v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Nové Zámky a príprav na sčítanie obyvateľstva v roku 2021 (ide najmä o spoločenské kampane, výskum, vzdelávacie aktivity). Odborné rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny podporia prioritne aktivity spojené so 120. výročím narodenia maďarského spisovateľa Sándora Máraiho a 100. výročím úmrtia maďarského maliara Pála Szinyei Merseho. Odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny majú prioritu podporovať projekty zamerané na tému Rómovia ako súčasť Slovenska (aktivity zobrazujúce a prezentujúce Rómov ako súčasť Slovenskej republiky) a Rok Eleny Lackovej (aktivity spojené so 100. výročím narodenia spisovateľky Eleny Lackovej). Prioritou odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny je podpora aktivít zameraných na budovanie rómskej identity (Romipen) prostredníctvom vlastnej tvorby rómskych umelcov a umelkýň a rómskych akademikov a akademičiek a priorizovanou cieľovou skupinou bude skupina detí a mládeže vo veku do 25 rokov.

Odborná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C vydala odporúčania na rok 2020, ktoré nájdete na webovom sídle fondu v časti Metodické usmernenia.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2020 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur.

Archív noviniek