Novinky

Vážení prijímatelia finančnej podpory,

vzhľadom na prebiehajúcu politickú kampaň pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 si Vás dovoľujeme upozorniť na bod 2.9 písm. f) Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, kde sa prijímateľ zaväzuje, že na všetkých podujatiach a aktivitách súvisiacich s projektom vykoná s vynaložením maximálneho úsilia všetky opatrenia na zabránenie tomu, aby na podujatiach a aktivitách súvisiacich s projektom došlo k politickej agitácii, podporovaniu alebo popularizácii názvu, značky, programu alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo ich kandidáta, alebo akéhokoľvek iného kandidáta na verejnú funkciu, k umiestňovaniu alebo rozdávaniu letákov a pod.

Zároveň podľa § 20 ods. 4 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, finančné prostriedky Fondu sa nesmú použiť v prospech politickej strany alebo politického hnutia ani v prospech uchádzača na volenú politickú funkciu.

Keďže sme už zaznamenali takéto nežiaduce konanie, dovoľujeme si Vás upozorniť, že nedodržanie vyššie uvedených zmluvných podmienok je dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a vrátenie finančnej podpory.

Archív noviniek

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!