Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) zverejnil prvé rozhodnutia riaditeľa k výsledkom výziev na dotačný rok 2020.

Zverejneniu rozhodnutia riaditeľa predchádzalo aj zasadnutie Odbornej rady pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť (ďalej len „Odborná rada“). V tejto prioritnej oblasti všetky formálne náležitosti splnilo 17 projektov, ktoré postúpili na rokovanie odbornej rady. Celková suma, o ktorú sa títo žiadatelia uchádzali, bola 418 575 eur.

Členovia odbornej rady konštatovali, že úroveň pripravenosti projektov oproti vlaňajšku je vyššia, hoci ešte stále veľa projektov vykazuje nedostatky predovšetkým v rozpočte. Nedostatky spočívajú jednak v tom, že žiadatelia nerozlišujú medzi oprávnenými a neoprávnenými výdavkami, ale tiež v nedostatočne detailne spracovanom rozpočte, ktorý tak neumožňuje následnú kontrolu využitia finančných prostriedkov. To boli najčastejšie nedostatky, v dôsledku ktorých bola udelená podpora pre jednotlivé projekty znižovaná.

Súčasťou rozhodovacieho procesu odbornej rady boli aj neverejné vypočutia žiadateľov, ktorí žiadali dotáciu nad 25 000 eur a verejné vypočutia všetkých žiadateľov, ktorí žiadali dotáciu nad 40 000 eur pričom túto povinnosť udeľujú uznesenia č. 16 a č. 17 z 29. októbra 2018 zo 7. zasadnutia Správnej rady Fondu.

Členovia odbornej rady ocenili stúpajúci záujem o vydávanie literárnych diel rómskych autorov či štipendií na tvorbu literárnych či odborných diel. Odborná rada podporila vydanie diela O ursitora/Sudičky, rómsko-slovenský frazeologický slovník, publikáciu OZ ROLI - Rómski literáti, či vydanie trojjazyčnej knihy rómskej spisovateľky Zlatice Rusovej Zlatkine rómske rozprávky a povesti. Projekty zamerané na vydávanie neperiodických publikácií boli podporené v celkovej výške 44 290 eur.

Najväčší počet predložených projektov bol zameraný na médiá. Tieto projekty mali kolísajúcu úroveň. Odborná rada odporučila podporiť projekt rómskych novín Romano nevo ľil, ako v súčasnosti najstaršieho a jediného printového rómskeho média. Ocenila jedinečnosť a trvalú udržateľnosť projektu, pričom navrhla zabezpečiť distribúciu novín aj do nových lokalít a k novým subjektom, či vydávať monotematické čísla s témami, ktoré sú dodnes tabuizované. Podporu získal aj žiadateľ European Media Centre na projekty týkajúce sa Gipsy Television, pričom odborná rada odporúčala žiadateľovi k vyúčtovaniu dodať aj analýzu vysielania za posledné 3 roky. Odborná rada už štandardne ocenila kvalitnú žurnalistickú prácu Rádia LUMEN a triezvy rozpočet projektu Rómovia - misia možná.

O podporu sa uchádzali aj nové mediálne projekty, ktoré odborná rada hodnotila ako inovatívne, kreatívne a spoločensky žiadúce. Žiadatelia plánujú realizovať talkshow, poradenský web pre dobrovoľných poradcov, ktorého súčasťou bude aj kultúrny obsah či projekt zameraný na blížiace sa sčítanie obyvateľov v roku 2021. Na podporu mediálnych projektov odborná rada prerozdelila celkom 189 319 eur. Odborná rada rozhodla tiež o udelení štipendia na literárnu tvorbu a podporu autorských čítaní.

Nepodporené boli iba dva projekty, a to televízia PRESS.TV, ktorej projekt vykazoval zásadné nedostatky a jej zástupca sa ani nezúčastnil verejného vypočutia, čím z formálneho hľadiska nesplnil základnú podmienku na získanie podpory, ako aj žiadateľ Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, ktorý žiadal finančnú podporu na vydávanie rómskeho dvojtýždenníka, pričom nedokladoval, že tento program je integrálnou súčasťou jeho doterajšieho vysielania.

Odborná rada odporučila na podporu 15 projektov v celkovej sume 253 739 eur a zároveň sa rozhodla, že neprerozdelené finančné prostriedky vo výške 147 639 eur použije na vyhlásenie ďalšej výzvy pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť v dotačnom roku 2020 a zvyšnú časť neprerozdelených finančných prostriedkov navrhuje presunúť prostredníctvom hlasovania per rollam na prerozdelenie do iných výziev (odbornej rade pre prioritnú oblasť A kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum).   

Odborná rada upozorňuje žiadateľov, že v snahe pomôcť predísť nedostatkom v projektoch, pripravila na rok 2020 pre žiadateľov aj metodické usmernenie, ktoré nájdu na webovom sídle Fondu. Zverejnené rozhodnutie riaditeľa k výzve č. 1/2020 pre rómsku národnostnú menšinu v prioritnej oblasti B obsahuje aj podrobnejšie zhodnotenie žiadostí odbornou radou, ktoré môže byť usmernením aj pre iných žiadateľov.

Odborná rada ocenila, že žiadatelia reagovali v predložených projektoch aj na zadefinované prioritné témy, ktorými sú pre rok 2020 1. Rómovia ako súčasť Slovenska, 2. Príprava na Rok Eleny Lackovej a 3. Podpora rómskej identity. Ocenila aj projekty, ktoré boli zamerané na cieľovú skupinu detí a mládeže vo veku do 25 rokov a ich aktívne a systematické zapájanie do aktivít a kontinuálna strategická práca s cieľovou skupinou – v súlade so zadefinovanými prioritami. Prioritou pre rok 2020 je aj podpora projektov, ktoré pri realizovaní aktivít využívajú najmä dialóg medzi majoritou a minoritou na národnej a medzinárodnej úrovni, na rôzne formy prepájania kultúr alebo generácií, či projekty, ktoré sú zamerané na vlastnú tvorbu rómskych autorov a alebo slovenských autorov podporujúcich budovanie národnej identity Rómov.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry všetkých trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2020 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur. Vznik Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, fungujúci od 1. júla 2017, schválil na návrh vlády parlament v máji 2017. Fond nahrádza dotačný systém, ktorým doteraz štát podporoval menšinovú kultúru prostredníctvom dotačného programu v gescii Úradu vlády SR.

Archív noviniek