Novinky

OZNAM k Výzve č. 4/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) týmto oznamuje, že vo Výzve č. 4/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám sa z dôvodu chyby v písaní mení časť textu zPredpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa je 30. apríla 2020.“ na „Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa je 31. marca 2020.“.

Termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa je stanovený v súlade s ust. § 15 ods. (7) zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 4 Zásad poskytovania finančných prostriedkov z Fondu.

Archív noviniek