Novinky

Prijímatelia sú povinní vypracovať a predložiť Fondu finančné vyúčtovanie dotácie a vecné vyhodnotenie projektu za rok 2019 v nezmenenom termíne do: 15. apríla 2020 (ak bola dotácia pripísaná na účet prijímateľa po 1. auguste 2019), keďže prijímatelia svoje vyúčtovania editujú a predkladajú online prostredníctvom registračného systému. Ak v odôvodnených prípadoch nebude možné doručiť fondu v určenom termíne tlačené vyhotovenie vyúčtovania a súvisiacich dokumentov (účtovných dokladov a pod.), Fond bude prihliadať aj na tie vyúčtovania, ktoré boli včas registrované online, no z objektívnych dôvodov (karanténa, obmedzené poštové služby a pod.) budú fyzicky doručené resp. doplnené neskôr.

Archív noviniek