Novinky

Usmernenia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti
s ochorením COVID-19

zo dňa 23. apríla 2020

 

V nadväznosti na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19 vydáva Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) nasledovné usmernenia týkajúce sa realizácie projektov podporených vo forme dotácií v roku 2020:

 

1. Žiadatelia musia pred podpisom zmluvy objektívne zvážiť či naozaj vedia projekt realizovať a či pristúpia k podpísaniu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020 (ďalej len „zmluva“).

 

2. V prípade, že sa žiadatelia rozhodnú projekt nezrealizovať alebo sa rozhodnú pred podpisom zmluvy zmeniť resp. aktualizovať výstupy v zmluve bezodkladne musia kontaktovať príslušnú referentku a tieto zmeny s ňou konzultovať.

 

3. Žiadna zo zmien nesmie byť v rozpore s účelom uvedeným v zmluve.

 

4. Každý prijímateľ bude môcť dotáciu použiť najneskôr do 31. marca 2021vyúčtovanie dotácie bude povinný vypracovať a predložiť do 30. apríla 2021, Nie je potrebné podávať žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu.

 

5. Všetky zmeny týkajúce sa zmluvných podmienok (zmena rozpočtu, výstupov a pod.) v už podpísanej zmluve sa budú posudzovať individuálne na základe žiadosti o zmenu použitia dotácie. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárom/štatutárnym orgánom prijímateľa a zaslaná ako príloha z oficiálneho registračného emailu prijímateľa. V prípade schválenia takejto zmeny bude vyhotovený dodatok k zmluve.

 

6. V prípade realizácie podujatí je možné požiadať aj o online prezentáciu. Takéto zmeny je potrebné konzultovať s príslušnou referentkou. Fond bude takéto žiadosti posudzovať individuálne s ohľadom na účel projektu a cieľovú skupinu, pričom musí byť zachovaná kvalita a výstupy projektu. To, že bude projekt prezentovaný online musí byť uvedené aj vo výstupoch v zmluve. Z online prezentácie musí byť vyhotovený záznam, ktorý prijímateľ priloží k vyúčtovaniu projektu. Online prezentácii podujatia je potrebné prispôsobiť aj rozpočtové položky.

 

7. Apelujeme na žiadateľov, aby využívali rozpočtové položky so zreteľom na aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo vzťahu k verejným podujatiam (napr. prenájom priestorov na víkendové podujatie alebo ubytovanie počas aktuálnych opatrení bude neoprávnená položka, a pod.).

 

8. Podujatia určené pre verejnosť nie je možné organizovať bez prítomnosti publika.

 

9. V prípade, že sa prijímateľ rozhodne projekt nerealizovať a toto svoje rozhodnutie Fondu písomne oznámi, prijímateľ vráti Fondu celú dotáciu bez zbytočného odkladu po zaslaní oznámenia o upustení od realizácie projektu. Vrátením celej dotácie Fondu zmluva zaniká. Vrátením dotácie sa rozumie jej pripísanie na príslušný bankový účet Fondu v zmysle bodu 4.1 zmluvy.

 

10. Podateľňa Fondu je až do odvolania zatvorená. Žiadame Vás, aby ste využili služby Slovenskej pošty. Zároveň Vás prosíme, aby ste v prípade potreby kontaktovali referentky len prostredníctvom e-mailovej komunikácie, nie telefonicky.

                                                                                                                          

                                                                                                                               Norbert Molnár

                                                                                                                                  riaditeľ Fondu na podporu

                                                                                                                                   kultúry národnostných menšín

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Usmernenia COVID-19.pdf)Usmernenia COVID-19

Archív noviniek