Novinky

Dovoľujeme si Vás informovať, že prostredníctvom registračného systému FPKNM je už možné vyhotoviť vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie dotácií z roku 2019. Prijímatelia sú pri vyúčtovaní povinní postupovať v zmysle Príručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu FPKNM 2019, ktorá je zverejnená na webovom sídle FPKNM v časti Dokumenty pre žiadateľa. V tejto časti je taktiež zverejnený manuál Postup pri vyúčtovaní projektu v registračnom systéme FPKNM 2019, ktorý slúži ako pomôcka pri práci v registračnom systéme.

Archív noviniek