Úvod

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - logo

Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Minority Culture Fund
Kisebbségi Kulturális Alap
Fondos prekal nacijakere cikňibena
Фонд на пiдпору културы народностных меншын
Fond na podporu kultury národnostních menšin
Фонд підтримки культури національних меншин
Fonds für die Förderung der Kultur nationaler Minderheiten
Fond na podporu kultury národnostnich menšin
Fundusz ds Wspierania Działalności Kulturalnej Mniejszości Narodowych
Фонд поддержки культуры национальных меньшинств
Keren le-tarbut miutim leumi’im
Фонд за подпомагане на културното развитие на националните малцинства
Fond za potporu kulture nacionalnih manjina
Фонд за подршку култура националних мањина

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum
 

program 1 a jeho podprogramy

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
 

program 2 a jeho podprogramy

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
 

program 3 a jeho podprogramy

interkultúrny dialóg a porozumenie

interkultúrny dialóg a porozumenie
 

program 4 a jeho podprogramy

národnostné menšiny

národnostné menšiny
 

národnostné menšiny

Výzva č. 4/2018

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

VÝZVU

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú, židovskú národnostnú menšinu a iné neautochtónne menšiny za účelom zabezpečenia interkultúrneho dialógu  a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Čítať ďalej...

Novinky

Upozornenie

Kancelária Fondu na podporu kultúry národnostných menšín zdôrazňuje, že v prípade Programu 1, Programu 2 a Programu 3 Štruktúry podpornej činnosti fondu môžu byť projekty zamerané len na jednu národnostnú menšinu, v opačnom prípade by sa projekty mali zaradiť do Programu 4. 

Čítať ďalej...

Facebook