Novinky

Novinky

V zmysle čl. 5 bodu 5.19 Štatútu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý nájdete na webovom sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín: Odborné rady vypočujú žiadateľa v prípade posudzovania žiadosti, podľa ktorej žiada žiadateľ dotáciu v sume vyššej ako 40 000,00 Eur formou verejného vypočutia. 

Štatút FPKNM  

Vypočutie žiadateľov o dotáciu sa uskutoční dňa: 17.06.2024 pondelok, od 11:30 do 15:30 hod. za maďarskú národnostnú menšinu, 1.2, Výzva č. 3. 

Podmienkou účasti verejnosti na vypočutí je registrácia prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr deň pred verejným vypočutím do 16:00 h.

Žiadatelia, ktorým bola zaslaná pozvánka na verejné vypočutie sa neregistrujú.

 
 
 
 

V zmysle čl. 5 bodu 5.19 Štatútu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý nájdete na webovom sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín: Odborné rady vypočujú žiadateľa v prípade posudzovania žiadosti, podľa ktorej žiada žiadateľ dotáciu v sume vyššej ako 40 000,00 Eur formou verejného vypočutia. 

Štatút FPKNM

Vypočutie žiadateľov o dotáciu sa uskutoční dňa: 27. mája 2024,  od 9:30 do 10:45 hod. za interkultúrny dialóg a porozumenie, výzva č. 2. 

Podmienkou účasti verejnosti na vypočutí je registrácia prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr deň pred verejným vypočutím do 16:00 h.

Žiadatelia, ktorým bola zaslaná pozvánka na verejné vypočutie sa neregistrujú.

V priebehu mesiacov november a december 2023 sa uskutočnili zhromaždenia kultúrnych organizácií národnostných menšín za účelom volieb kandidátov na členov odborných rád Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 3/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Maďarská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci programu 1 v podprograme 1.2.

Termín predkladania žiadostí je do 8. januára 2024.

V zmysle zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín vydala riaditeľka fondu rozhodnutie týkajúce sa podporených žiadateľov z Výzvy č. 4/2023 v súvislosti s uzatvorením vyplácania finančných prostriedkov za rok 2023.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditelky_30.11.2023.pdf)Rozhodnutie riaditelky_30.11.2023.pdf

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 2/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú národnostnú menšinu v programe 3 a rómsku národnostnú menšinu v programe 1 za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a pre program 4 za účelom zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Termín predkladania žiadostí je do 27. decembra 2023.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 1/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Výzva sa týka všetkých programov a podprogramov pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu. Maďarská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci programu 1 okrem podprogramu 1.2 a programu 2. Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci programu 2 a 3.

Termín predkladania žiadostí je do 20. decembra 2023.

V súvislosti s kreovaním nových odborných rád kultúry bulharskej, českej, chorvátskej, maďarskej, moravskej, nemeckej, poľskej, rómskej, rusínskej, ruskej, ukrajinskej a židovskej národnostnej menšiny v nadväznosti na pripravované zhromaždenia kultúrnych organizácií za účelom voľby členov odbornej rady kultúry uvedených národnostných menšín by som chcela v súlade s princípom samosprávnosti a participatívnosti v rozhodovacích procesoch Fondu

V Y Z V A Ť

všetky relevantné subjekty národnostných menšín a jednotlivcov na predkladanie návrhov kandidátov na ostatných členov odbornej rady, ktorých vymenúva riaditeľ/riaditeľka bez návrhu.

Zároveň je potrebné v tejto súvislosti pripomenúť, že člen odbornej rady menovaný riaditeľom bez návrhu ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o dotáciu alebo štipendium Fondu.

Týmto krokom chce Fond posilniť samosprávny prvok rozhodovania o podpore projektov jednotlivých národnostných menšín. Cieľom výzvy je zozbierať návrhy takých kandidátov a kandidátok, ktorí/é sú odborníkmi/čkami a prirodzenými autoritami v konkrétnej oblasti kultúry tej-ktorej národnostnej menšiny, s hlbokými znalosťami kultúry národnostných menšín a predpokladmi transparentného, nestranného a vysoko odborného rozhodovania o podpore projektov v tejto oblasti. Tieto skutočnosti je potrebné doložiť prostredníctvom životopisu kandidáta/tky, zameraného predovšetkým na prezentovanie uvedených predpokladov.

Vaše návrhy zasielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s označením „Návrh na kandidáta na člena odbornej rady“, a to do 30. novembra 2023.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín informuje, že v priebehu mesiacov november a december 2023 sa uskutočnia zhromaždenia kultúrnych organizácií národnostných menšín za účelom volieb kandidátov na členov odborných rád. Zhromaždenie kultúrnych organizácií národnostných menšín sa skladá so zástupcov kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktoré sú zapísané v Evidencii kultúrnych organizácií národnostných menšín vedenej Fondom na podporu kultúry národnostných menšín, a to ku dňu 6. novembra 2023.

V zmysle zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín vydala riaditeľka fondu rozhodnutie týkajúce sa podporených žiadateľov z Výzvy č. 1/2023, Výzvy č. 2/2023 a Výzvy č. 3/2023 v súvislosti s uzatvorením vyplácania finančných prostriedkov za rok 2023.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditelky_23.10.2023.pdf)Rozhodnutie riaditeľky 23.10.2023

Archív noviniek