Novinky

Novinky

Vážení prijímatelia,

oznamujeme Vám, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín sa bude zaoberať prípadnými žiadosťami o zmeny realizácie projektov roku 2020 iba v tom prípade, ak Vaše návrhy na prípadné zmeny doručíte Fondu v lehote do 15. marca 2021. Na žiadosti doručené po tomto termíne Fond už neprihliadne. Doručiť predmetné žiadosti je možné poštou (rozhoduje dátum poštovej pečiatky), prostredníctvom kuriéra (rozhoduje dátum odovzdania zásielky na prepravu) alebo ako scan štatutárom podpísanej prílohy e-mailu (z registračnej e-mailovej adresy žiadateľa); osobné doručenie do podateľne Fondu je vylúčené z dôvodu prijatia protipandemických opatrení.

 

 

 

Vážení žiadatelia,

informujeme Vás, že v súvislosti s pandemickými opatreniami pracuje kancelária Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v obmedzenom režime. Kontaktujte, prosím, referentov predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie, nie telefonicky.

Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že podateľňa Fondu je až do odvolania pre verejnosť zatvorená a neprijíma zásielky doručené osobne.

Ďakujeme za porozumenie.

Dovoľujeme si Vás informovať, že prostredníctvom registračného systému FPKNM je už možné vyhotoviť vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie dotácií z roku 2020. Prijímatelia sú pri vyúčtovaní povinní postupovať v zmysle dokumentu: Príručka pre vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie projektu, ktorá je zverejnená na webovom sídle FPKNM v časti Dokumenty pre žiadateľa. V tejto časti je taktiež zverejnený manuál Postup pri vyúčtovaní projektu v registračnom systéme FPKNM 2019, ktorý slúži ako pomôcka pri práci v registračnom systéme.

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa koronavírusu bude podateľňa FPKNM až do odvolania zatvorená. Žiadame Vás, aby ste využili služby Slovenskej pošty.

Ďakujeme za porozumenie.

Vzhľadom na novelu zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde  na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnú od 21. mája 2020 si vás dovoľujeme informovať, že žiadateľ, ktorému bolo navrhnuté pridelenie finančných prostriedkov FPKNM nie je už povinný doručiť FPKNM potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie daňové exekučné konanie.

Usmernenia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti
s ochorením COVID-19

zo dňa 23. apríla 2020

 

V nadväznosti na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v súvislosti s predchádzaním vzniku a šíreniu ochorenia COVID-19 vydáva Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) nasledovné usmernenia týkajúce sa realizácie projektov podporených vo forme dotácií v roku 2020:

 

1. Žiadatelia musia pred podpisom zmluvy objektívne zvážiť či naozaj vedia projekt realizovať a či pristúpia k podpísaniu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2020 (ďalej len „zmluva“).

 

2. V prípade, že sa žiadatelia rozhodnú projekt nezrealizovať alebo sa rozhodnú pred podpisom zmluvy zmeniť resp. aktualizovať výstupy v zmluve bezodkladne musia kontaktovať príslušnú referentku a tieto zmeny s ňou konzultovať.

 

3. Žiadna zo zmien nesmie byť v rozpore s účelom uvedeným v zmluve.

 

4. Každý prijímateľ bude môcť dotáciu použiť najneskôr do 31. marca 2021vyúčtovanie dotácie bude povinný vypracovať a predložiť do 30. apríla 2021, Nie je potrebné podávať žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu.

 

5. Všetky zmeny týkajúce sa zmluvných podmienok (zmena rozpočtu, výstupov a pod.) v už podpísanej zmluve sa budú posudzovať individuálne na základe žiadosti o zmenu použitia dotácie. Žiadosť musí byť podpísaná štatutárom/štatutárnym orgánom prijímateľa a zaslaná ako príloha z oficiálneho registračného emailu prijímateľa. V prípade schválenia takejto zmeny bude vyhotovený dodatok k zmluve.

 

6. V prípade realizácie podujatí je možné požiadať aj o online prezentáciu. Takéto zmeny je potrebné konzultovať s príslušnou referentkou. Fond bude takéto žiadosti posudzovať individuálne s ohľadom na účel projektu a cieľovú skupinu, pričom musí byť zachovaná kvalita a výstupy projektu. To, že bude projekt prezentovaný online musí byť uvedené aj vo výstupoch v zmluve. Z online prezentácie musí byť vyhotovený záznam, ktorý prijímateľ priloží k vyúčtovaniu projektu. Online prezentácii podujatia je potrebné prispôsobiť aj rozpočtové položky.

 

7. Apelujeme na žiadateľov, aby využívali rozpočtové položky so zreteľom na aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo vzťahu k verejným podujatiam (napr. prenájom priestorov na víkendové podujatie alebo ubytovanie počas aktuálnych opatrení bude neoprávnená položka, a pod.).

 

8. Podujatia určené pre verejnosť nie je možné organizovať bez prítomnosti publika.

 

9. V prípade, že sa prijímateľ rozhodne projekt nerealizovať a toto svoje rozhodnutie Fondu písomne oznámi, prijímateľ vráti Fondu celú dotáciu bez zbytočného odkladu po zaslaní oznámenia o upustení od realizácie projektu. Vrátením celej dotácie Fondu zmluva zaniká. Vrátením dotácie sa rozumie jej pripísanie na príslušný bankový účet Fondu v zmysle bodu 4.1 zmluvy.

 

10. Podateľňa Fondu je až do odvolania zatvorená. Žiadame Vás, aby ste využili služby Slovenskej pošty. Zároveň Vás prosíme, aby ste v prípade potreby kontaktovali referentky len prostredníctvom e-mailovej komunikácie, nie telefonicky.

                                                                                                                          

                                                                                                                               Norbert Molnár

                                                                                                                                  riaditeľ Fondu na podporu

                                                                                                                                   kultúry národnostných menšín

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Usmernenia COVID-19.pdf)Usmernenia COVID-19

Archív noviniek